Begroting 2022 vastgesteld: ‘meer inzet op wonen hoognodig’

Door: Ab Jenema

Beverwijk – De gemeenteraad heeft de begroting voor het nieuwe jaar ongewijzigd vastgesteld. Tijdens de behandeling werd door vrijwel alle fracties teruggekeken op wat de afgelopen vier jaar is bereikt. Prominent aanwezig was het afgelopen jaar, en ook in deze begrotingsvergadering, de situatie rond COVID-19. Tal van andere onderwerpen passeerde de revue. En zo bleek er voor de nieuwe raadsperiode genoeg op het wensenlijstje te staan. Te denken valt aan het op peil houden en verbeteren van voorzieningen en het aanpakken van het woonruimtevraagstuk.

Zwembad, theater en betaalbare woningen
VVD-voorman Benning blikte terug op een bewogen periode. Met name COVID-19 gooide het alledaagse leven behoorlijk overhoop. De intrede van deze pandemie had niemand voorzien, maar de gemeente staat er goed voor. En dat is waar de VVD voor staat. Benning ziet de toekomst van de gemeente dan ook met vertrouwen tegemoet. We zetten vol in op het bouwen van nieuwe woningen in de stad. Hij noemde de ontwikkeling van de Spoorzone als gebied waar wonen en werken straks samenkomen. Want hoewel de ontwikkeling van het project lange tijd in beslag zal nemen, is het belangrijk dat Beverwijk er ermee begint. Hij pleitte in dat kader voor verduurzaming, ruimte voor de auto en ?voorzieningen als een theater en een nieuw zwembad. In de bijdrage van de PvdA werd eveneens aandacht gevraagd voor een nieuw zwembad. Dorenbos zei dat het oude zwembad momenteel niet meer voldoet aan de eisen die passen bij deze tijd. ?De komende tijd gaat het daarom echt om keuzes maken. Ze schetste dat voor het maken van die lastige keuzes de laatste jaren te weinig aandacht is geweest. In bredere zin was daar bij de fractie van GroenLinks bijval voor te vinden. De prioriteit moet daarom volgens fractievoorzitter Hulscher (GroenLinks) komen te liggen op het werken aan voldoende woonruimte in een aantrekkelijke en gezonde woonomgeving met voldoende voorzieningen. Zo zijn er al wel wat eerste goede stappen gezet. Het is nu de opgave om dit om te zetten in daden. Het betrekken van de inwoners en raad moet hierbij prioriteit hebben, zeker bij grote projecten zoals de Spoorzone.

Mandaat is aan de raad
Om de opgaven waar de gemeente voor staat goed te kunnen aanpakken is een nieuwe cultuur van besturen nodig, vond fractievoorzitter Bal (Samen Lokaal). Hij zei dat de rol van de raad versterkt moet worden. Het mandaat is aan de raad. In zijn optiek heeft het daar de afgelopen raadsperiode aan geschort, met als gevolg dat de gehele raad te weinig bij de besluitvorming betrokken is geweest. Het is teveel oppositie/coalitie geweest. Samen Lokaal wil het samen doen, met inwoners en deelnemers in het maatschappelijk middenveld. Fractievoorzitter Weel (D66) sprak in zijn bijdrage onder meer over uitdagingen die in kansen moeten worden omgezet.
Veiligheid is zo’n thema, vond hij. Maar een erg grote uitdaging is de woningbouw zodat wordt voorzien in betaalbare woningen voor starters. Doen we dat niet, dan verlaten zij de stad. Speciale aandacht vroeg hij voor de leefbaarheid binnen de stad en in Wijk aan Zee. Die balans tussen economie en gezondheid is nu verstoord. Volgens hem is het nog de vraag of het herstellen van die balans op tijd komt.

Dure hobby’s van het college
Terugblikkend op niet alleen 2021, maar ook de eerdere jaren, concludeerde fractievoorzitter Uiterwijk (Vrij!) dat het college er de afgelopen vier jaar dure hobby’s op nahield. Ze doelde hiermee op dure onderzoeken en visies. In haar ogen een groot verlies aan tijd, middelen en inzet. Niet zelden hadden de onderzoeksrapporten dezelfde uitkomst: het project bleek onhaalbaar of was gewoonweg te kostbaar. Zonde, en dat terwijl de Noorderkade op instorten staat als gevolg van achterstallig onderhoud. Fractievoorzitter Bilars (Gemeentebelangen) uitte hierover eveneens enkele kritische woorden. Om zaken als achterstallig onderhoud in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, wees fractievoorzitter Tabak (CDA) erop dat Beverwijk een zo evenwichtig mogelijke begroting moet nastreven. Hij sprake over een begroting die nu nog klopt, maar stelde de vraag hardop of we er voor de toekomst mee weg zullen komen. Want de financiën bepalen de speelruimte voor de gemeente en de plannen die we kunnen uitvoeren. Ook hij stipte de urgentie aan van het belang van woningbouw. Waarbij er
misschien meer mogelijk is in het ombouwen van bedrijfsruimten tot woningen. Het gebrek aan woonruimte is een enorm probleem. Het terugdringen van die woningnood moet prioriteit zijn.  Net als het welzijn en de gezondheid van inwoners, wijzend
naar Tata Steel en de uitstootproblematiek. Tata Steel is een banenmotor maar vanzelfsprekend niet tegen elke prijs.

Na beraadslaging werd de begroting ongewijzigd en unaniem door de raad aangenomen. Naast de begroting nam de raad nog een aantal moties aan over het instellen van een centraal meldpunt milieuoverlast, het verlengen van de blauwe loper in Wijk aan Zee, een folder met informatie mocht een nabestaande komen te overlijden en het verbeteren van de digitale veiligheid.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing