Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - Tijdens de eerste Provinciale Statenvergadering van 2021 bespraken Provinciale Staten (PS) uitgebreid de voorstellen van Gedeputeerde Staten (GS) over het Masterplan Biodiversiteit, de Voedselvisie 2020-2030, het Luchthavenbesluit Amsterdam Heliport en de verordening elektronische publicaties Noord-Holland. GS gingen uitgebreid in op vragen, moties en amendementen van PS. Eduard Mangal werd geïnstalleerd als duo-commissielid van Denk. De vergadering vond online plaats.

Voedselvisie 2020-2030
Met ruime meerderheid stemden PS in met de Voedselvisie 2020-2030. De Statenleden spraken onder andere over gevolgen voor boeren en dierenwelzijn, over gezondheid, kringlooplandbouw, de relatie met landelijke en Europese regelgeving en keuzevrijheid voor consumenten. PS namen amendementen aan over: de financiële bereikbaarheid van gezonde voeding (PvdA); dierwelzijn (PvdD) en het streefniveau van natuurinclusieve landbouw (CU). Ook namen PS moties aan over: boerderijeducatie aan kinderen (Denk); onderzoek naar een transitiecoach voor boeren en ondernemers (PvdD en Denk); gebiedscoöperaties voor de uitvoering van de Voedselvisie (GL, D66, SP, PvdA en Denk) en het toepassen van ruimtelijke ordeningsinstrumenten voor de doelen van de Voedselvisie en het Masterplan Biodiversiteit (GL, VVD en PvdA).

Vaststelling Masterplan biodiversiteit
Een ruime meerderheid van PS stemde in met het Masterplan Biodiversiteit. De Statenleden spraken onder meer over de gevolgen en de noodzaak van maatregelen, de meetbaarheid van de effecten ervan, ruimte voor wilde natuur en innovaties, de effecten op woningbouw en de verhouding tussen landbouw, natuur en industrie. Alle amendementen en moties bij het plan werden verworpen.

Luchthavenbesluit Amsterdam Heliport
PS stemden unaniem in met het luchthavenbesluit Amsterdam Heliport, over de vergunning voor de traumahelikopter die vanaf de VU in Amsterdam vloog. De traumahelikopter vliegt voortaan vanaf Westpoort. De Statenleden spraken onder andere over de voordelen daarvan voor geluidsoverlast en over het aantal toegestane vluchten.

Verordening elektronische publicaties Noord-Holland 2021
Met grote meerderheid namen PS de Verordening elektronische publicaties Noord-Holland 2021 aan. De provincie gaat kennisgevingen en mededelingen in eerste instantie langs digitale weg publiceren op www.officielebekendmakingen.nl. Afhankelijk van de doelgroep blijft het mogelijk dat de provincie dat ook doet via advertenties in bladen. Diverse Statenleden spraken hun zorgen uit over het goed informeren van doelgroepen die minder digitaal vaardig zijn.

Vragenuur
Naar aanleiding van vragen van de PvdA spraken PS over de beveiliging en de staat van de ICT-systemen van de provincie. In de beantwoording wees gedeputeerde Edward Stigter erop dat de Datastrategie en de veiligheid van de systemen onderwerpen zijn die besproken gaan worden in de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening
Op initiatief van de Partij voor de Dieren spraken PS over de ’Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening’. PS gingen in op de gevolgen voor bewoners, woningbouw en leefbaarheid en op de wijze waarop PS geïnformeerd en betrokken worden. Gedeputeerde Jeroen Olthof wees erop dat hij kansen ziet voor een verbetering voor inwoners en vermeldde dat GS de zienswijze op de ’Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening’ volgende week bespreken en dat de herziening op 15 februari aan de orde komt in de commissie Mobiliteit & Bereikbaarheid.

Andere aangenomen moties
Een motie van CU, JA21en D66 over een evaluatie van de communicatie en informatievoorziening rondom de Regionale Energiestrategieën, werd door PS met een zeer ruime meerderheid aangenomen. PS gingen unaniem akkoord met een motie van PvdA, SP, Denk, VVD, CU, JA21 en PVV waarmee zij GS opdragen om in gesprek te gaan met de NS over het behouden van de loketfunctie op onder andere de stations Alkmaar, Hoorn en Hilversum.

Terugzien en meer informatie
De hamerstukken, voorstellen, ingediende moties of amendementen zijn te vinden bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 1 februari 2021. Daar zal ook de wijze waarop de partijen stemden over de verschillende voorstellen terug te vinden zijn. Belangstellenden kunnen de ondertitelde vergadering binnenkort online terugzien via: noord-holland.stateninformatie.nl.

Alle besluiten zijn voorgenomen besluiten
De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt het mogelijk dat PS online vergaderen. De besluiten die zij namen zijn voorgenomen besluiten. Tijdens de vergadering gaven de fractievoorzitters een indicatie van de wijze waarop hun partij zal stemmen. Daarna volgt een schriftelijke stemronde waarbij de Statenleden die indicatie op een ‘stembrief’ kunnen bevestigen. De uitslag van deze stemronde wordt vrijdag 5 februari in de middag bekend.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing