Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 10 juli 2023

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - Provinciale Staten stemden in met de Kaderbrief 2024 met uitgangspunten voor het beleid in 2024 en met de jaarstukken over 2022. Ook stemden Provinciale Staten in met de zienswijzen op de financiële stukken van de Omgevingsdiensten.

De ambities van de beoogde nieuwe coalitie zijn niet verwerkt in de Kaderbrief voor 2024. De beëdiging van de nieuwe leden van Gedeputeerde Staten (GS) staat op de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 17 juli 2023. PS spreken op die dag verder over financiën voor de komende jaren en over het coalitieakkoord van de beoogde coalitie.

Agenda, stukken en vergadering terugzien

Alle ingediende moties, voorstellen, stukken en hamerstukken staan bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 10 juli 2023. Belangstellenden kunnen de vergadering terugzien via noord-holland.stateninformatie.nl. Daar is binnenkort ook te vinden hoe de Statenleden stemden.

Uitgangspunten voor het beleid

Provinciale Staten (PS) stelden met een ruime meerderheid de Kaderbrief voor 2024 vast, met uitgangspunten voor het beleid en de begroting van 2024. PvdD, JA21, PVV, FVD, SP en de CU stemden tegen. Bij de kaderbrief namen PS een motie aan (van D66, Volt en PvdD) waarmee zij GS verzoeken in algemene brieven die de provincie verzendt een genderneutrale manier van aanspreken te hanteren. VVD, JA2, PVV, CDA, FVD, 50Plus en de CU waren tegen. Aan de hand van vragen uit PS ging gedeputeerde Kocken in op de aannames over de groei van de inkomsten van de provincie met de opcenten van motorrijtuigenbelasting door de groei van het autobezit. Diverse partijen vroegen het beoogde nieuwe college om meer inzicht in de financiën met meer gedetailleerde cijfers dan die uit de Kaderbrief, om op 17 juli inhoudelijke te kunnen spreken over het nieuwe coalitieakkoord. Na een schorsing en overleg zegde de beoogde coalitie toe om meer gedetailleerde cijfers over de financiën aan te leveren.  

Verantwoording over het gevoerde beleid

PS stemden met een zeer ruime meerderheid in met de Jaarstukken 2022, alleen de PVV stemde tegen. In de Jaarstukken 2022 legt GS verantwoording af over het gevoerde beleid en het behaalde resultaat in het jaar 2022. In de jaarstukken staat wat de provincie in het voorgaande jaar heeft gedaan en wat dat heeft gekost. Diverse Statenleden spraken hun complimenten uit voor het werk van de ambtenaren en GS.

Diverse Statenleden spraken onder meer hun zorg uit over de ontwikkeling van de liquide middelen. Ook spraken Statenleden met GS over indicatoren die laten zien of de verschillende doelen worden gehaald. Het gesprek over deze indicatoren zal in een commissie terugkomen. Gedeputeerde Rosan Kocken zegde een brief toe met detailinformatie over Solarroad. Aan de hand van vragen van Statenleden keken de gedeputeerden Cees Loggen en Edward Stigter terug op hoe het bij hun portefeuille ging in de afgelopen collegeperiode.

Financiën Omgevingsdiensten

PS stemden met een zeer ruime meerderheid in met de zienswijze op begrotingswijziging 2023, de ontwerpbegroting 2024 en met de jaarstukken 2022 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. FVD stemde tegen. Unaniem stelden PS de zienswijze vast op de begroting voor 2024 en jaarrekening 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Met de jaarstukken leggen de Omgevingsdiensten verantwoording af aan de deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Holland. PS stemden met een zeer ruime meerderheid in met een motie (van PvdD) om bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord de mogelijkheden te verkennen om scherper te vergunnen, toezicht te houden en te handhaven, in het belang van het welzijn van inwoners en hun leefomgeving. PVV en FVD stemden tegen. Ook was er een meerderheid voor de motie (PvdD) om deze Omgevingsdienst te verzoeken met dierenwelzijnsorganisaties in gesprek te gaan over de mogelijkheden om in de kennis van deze organisaties te betrekken, met als doel onnodig dieren doden te voorkomen. BBB, VVD, CDA, FVD en 50Plus stemden tegen.

Motie over IPO

In de kaderbrief 2024 van het IPO staat dat het Rijk en provincies inhoudelijk op een lijn zitten over de onwenselijkheid van het zogenaamde verslechteringsverbod buiten Natura 2000-gebieden, terwijl hierover in Provinciale Straten van Noord-Holland nog niet is gesproken. PS namen met een ruime meerderheid een motie aan over het kenbaar maken aan het Rijk en het IPO dat er nog geen overeenstemming is over de visie van PS op dit verslechteringsverbod. BBB, PVV en CDA stemden tegen.

Vragenuur

GS gingen in op mondelinge vragen van de CU over plannen voor een nieuwe autoverbinding tussen de A44 en de N208. Voor deze weg die deels in de Haarlemmermeer zou komen te liggen moet dan een brug of tunnel aangelegd worden bij de ringvaart. Ook stelde de CU vragen over een hoogbouwplan in het Nationaal Natuurnetwerk bij Huizen, over met maaien van waterplanten in het Gooimeer en over de tweede pont in Velsen. GS ging verder in op vragen van de PvdD over de natuurgunning van de cacaofabriek OLAM en over een juridische quickscan over de Kaderrichtlijn Water.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing