Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 16 november 2020

Door: Ab Jenema

IJMOND - Provinciale Staten (PS) bespraken de voorstellen van Gedeputeerde Staten (GS) hiervoor tijdens de vergadering van 16 november. PS stemden unaniem in met de voorstellen over de infrastructuur. In grote meerderheid stemden PS in met het voorstel voor natuurontwikkeling. FVD, PVV en de fractie Baljeu stemden tegen. Iedereen kon de online vergadering live volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.  

 

Infrastructuur Noord-Holland
De provincie beheert wegen (645 km), fietspaden (384 km) en vaarwegen (246 km) en ook busbanen, bushaltes, verkeerslichten, faunapassages, bruggen, tunnels en sluizen. PS spraken over het niveau van het onderhoud, de vervanging en de uitbreiding van deze infrastructuur. Ze stemden unaniem in met de voorstellen van GS daarvoor, zoals die staan beschreven in 'Het Integraal Meerjaren Programma Infrastructuur 2021-2028' en de 'De Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen'.

Statenleden gingen in op de verbinding A8-A9 en de afslag daarvan bij Heiloo, op een visie op 'het fietspad van de toekomst' en op het verwijderen van zwerfvuil. Gedeputeerde Olthof zegde toe dat hij met een notitie komt over de 'fietspaden van de toekomst' en over het oplossen van fietsknelpunten. Een motie van D66-GL-CU-PvdA over het belang van pontveerverbindingen voor fietsers werd unaniem aanvaard. Ook namen PS met grote meerderheid een motie van D66-GL-CU-PvdA-PvdD aan over het goed onderhouden van snelfietsroutes. Alleen PVV stemde tegen.

Natuurontwikkeling
PS bespraken 'Het Programma Natuurontwikkeling 2021-2025', over het behoud en versterken van de natuur door de provincie. Statenleden gingen tijdens hun bijdragen en interrupties in op het tempo van de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland en op mogelijke onteigening van landbouwgrond daarvoor. Ook spraken zij over stikstof, agrarisch natuurbeheer, biodiversiteit en investeren in de kwaliteit van natuur versus het uitbreiden ervan. Gedeputeerde Rommel ging in op de voorstellen en vragen van de Statenleden. Ze zegde toe dat de regeling voor agrarisch natuurbeheer ook in 2022 blijft gelden.

Concept begrotingen IPO en BIJ12
Het voorstel voor de concept begrotingen voor het Interprovinciaal Overleg (IPO) en voor BIJ12 werd aangenomen met 46 stemmen voor. PVV, SP en fractie Baljeu stemden tegen.

Terugzien en meer informatie
De voorstellen, ingediende moties of amendementen zijn te vinden bij de agenda van de Provinciale Staten van 16 november 2020. Daar zal ook de wijze waarop de partijen stemden over de verschillende voorstellen terug te vinden zijn. Belangstellenden kunnen de ondertitelde vergadering binnenkort terugzien via: https://noord-holland.stateninformatie.nl.

Alle besluiten zijn voorgenomen besluiten
De 'Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming' maakt het mogelijk dat PS online vergaderen. De besluiten die zij namen zijn voorgenomen besluiten. Tijdens de vergadering gaven de fractievoorzitters een indicatie van de wijze waarop hun partij zal stemmen. Daarna volgt een schriftelijke stemronde waarbij de Statenleden die indicatie op een 'stembrief' kunnen bevestigen. De uitslag van deze stemronde wordt vrijdag 20 november in de middag bekend.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing