Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - Provinciale Staten namen moties aan over het voorkomen van dwangarbeid bij de productie van duurzame energiemiddelen, over het versnellen van huisvesting van statushouders en over zonnepanelen op wind- en geluidsschermen.

Provinciale Staten (PS) spraken verder vooral over datacenters en over de inventarisatie van gevaarlijke stoffen bij Tata Steel. PS stemden voor het eerst digitaal. Alle belangstellenden konden via internet direct een overzicht zien van de uitslag van de stemmingen.

Voorkomen dwangarbeid
Een motie over het voorkomen van dwangarbeid in de productieketens van duurzame energie van JA21, ChristenUnie, GL, Denk, SP, CDA, PvdA, VVD, D66, 50Plus/PvdO en PvdD werd vrijwel unaniem aangenomen. PS willen dat GS ’maximale inspanningen’ plegen om dwangarbeid daarbij te voorkomen. De aanleiding was berichtgeving in de media over dwangarbeid van Oeigoeren bij de productie van zonnepanelen in China voor Nederlandse zonneparken die zijn gebouwd met overheidsgeld. Gedeputeerde Edward Stigter: “Het kan niet dat er een relatie wordt gelegd tussen dwangarbeid en opwekken duurzame energie.” Stigter zegde toe dat hij dwangarbeid aan de orde zal stellen in het overleg met de andere provincies en het Rijk en vertelde dat ethisch inkopen al is verankerd in het nieuwe inkoopbeleid waarbij ook gekeken wordt naar dwangarbeid.

Huisvesting
Een motie over het versnellen van de huisvesting statushouders van GL, PvdD, Denk, CU PvdA en SP kreeg eveneens brede steun. Met de motie vragen PS aan GS het Rijk te stimuleren instrumenten te ontwikkelen om het aanbieden van woningen aan statushouders te versnellen. Ook vragen zij meer inspanning van de provincie bij de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus.

Zonnepanelen op wind- en geluidsschermen
Een motie van 50Plus/PvdO over het gebruiken van wind- en geluidsschermen voor zonnepanelen werd met een ruime meerderheid door PS aangenomen. De indieners roepen GS op de mogelijkheden te onderzoeken om in Noord-Holland zonnepanelen te plaatsen in plaats van, of op bestaande wind- en/of geluidsschermen. Gedeputeerde Stigter stond sympathiek tegenover de motie: “Wind- en geluidschermen bieden mooie kansen voor zonnepanelen. We kijken daar in het kader van de Regionale Energiestrategieën al naar en doen een pilot in Alkmaar. Op basis daarvan kijken we naar het toepassen ervan.”

Datacenters
PS debatteerden uitgebreid over de impact van de datacenters van in de Wieringermeer op drinkwater voor huishoudens, het landschap en de beschikbare duurzame energie. Diverse Statenleden spraken hun zorgen uit over: het gebruik van drinkwater door datacenters voor koeling; een mogelijk tekort aan drinkwater bij extreem weer; vervuiling van oppervlakte water door lozingen en hun grote gebruik van duurzame energie. De Statenleden spraken ook over de ruimtelijke regels bij de bouw van datacenters en riepen GS breed op om hierover snel met een datacenterstrategie te komen. PS gingen ook in op een mogelijke tijdelijke bouwstop, het gebruik van gesloten koelsystemen, de vergunningen en milieueffectrapportages.

In reactie op de vragen en moties lichtte gedeputeerde Cees Loggen toe dat lozingen door datacenters volgens Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier alleen ingedikt zout betreffen en dat huishoudens altijd voorrang krijgen bij de levering van drinkwater. Gedeputeerde Ilse Zaal zegde toe dat GS voor het zomerreces met een datacenterstrategie zullen komen. GS zegden ook toe dat zij over datacenters een 'Benen op tafel'-gesprek met willen voeren met Statenleden en met de gemeente Hollands Kroon in gesprek gaan over de bevoegdheden. De zeven over datacenters ingediende moties haalden geen meerderheid.

Inventarisatie ‘zeer zorgwekkende stoffen’ Tata Steel
PS spraken over de verplichte inventarisatie van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ door Tata Steel naar aanleiding van het rapport van de rijksinspectie daarover en over de recente brand bij Tata Steel. Diverse Statenleden uitten hun zorgen uit de gezondheid van de omwonenden en het naleven van de regels door Tata Steel en stelden vragen over de rol van de Omgevingsdienst daarbij.

Ook gedeputeerde Jeroen Olthof sprak zijn zorgen uit over gezondheid van omwonenden. Hij lichtte toe dat de Omgevingsdienst haar werk doet zoals afgesproken. Ook lichtte hij toe dat hij Tata Steel heeft aangesproken op de alarmering over de brand en dat de commissaris van de Koning hierover contact heeft opgenomen met de Veiligheidsregio. Olthof zegde toe dat GS voor het zomerreces zullen rapporteren over de aanvullende vragen bij de inventarisatie en dat hij op korte termijn terugkomt op de vragen over de lozing van kleine hoeveelheden kwik door Tata Steel en het verschil van invloed tussen jaargemiddelden en piekconcentraties van uitstoot.

Nieuw: Provinciale Staten kunnen digitaal stemmen
De vergadering vond online plaats. Voor het eerst stemden PS digitaal over voorstellen. Iedereen die de vergadering via internet volgde kon direct een overzicht zien van de uitslag van de stemmingen. Belangstellenden kunnen de vergadering terugzien via internet en daar vinden zij de overzichten ook terug door te klikken op het ‘blauwe pijltje’ bij het betreffende agendapunt.

Sinds PS vorig jaar online gingen vergaderen waren de besluiten die zij namen ‘voorgenomen besluiten’ op basis van een indicatie die de fractievoorzitters tijdens de vergadering gaven van de wijze waarop hun partij zou stemmen. Daarna volgde een schriftelijke stemronde waarbij de Statenleden die indicatie op een ‘stembrief’ konden bevestigen. Nu het voor de Statenleden mogelijk is om goed beveiligd via hun computer te stemmen, zijn de ‘indicatie’ en de schriftelijke stemrond niet meer nodig. De uitslag van stemmingen wordt nu direct bekend en is definitief.

Terugkijken en meer informatie
De hamerstukken, voorstellen en ingediende moties zijn te vinden bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 12 april 2021. Belangstellenden kunnen de ondertitelde vergadering binnenkort online terugzien.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing