Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 21 november 2022

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - Provinciale Staten stemden in met het Programma Natuurnetwerk 2023 en het Natuurbeheerplan 2023 en wijzigden per amendement de Regionale Veenweide Strategie 1.0 in de Regionale Veenweide Verkenning en namen deze ter kennisgeving aan.

Provinciale Staten (PS) vergaderden 21 november over verschillende natuuronderwerpen. De vergadering was een vervolg van de Statenvergadering van 14 november.

Regionale Veenweide Strategie
In opdracht van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit stelde de provincie een Regionale Veenweide Strategie op. Hierin staat de strategie voor het verminderen van broeikasgasemissies (CO2) uit veenbodems en het daaraan gekoppelde afremmen van bodemdaling in het landelijk gebied van de provincie. De kaders uit het landelijke Klimaatakkoord zijn leidend in de aanpak.

Een amendement van D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en SP werd aangenomen. Het amendement heeft tot gevolg dat de strategie wordt hernoemd naar een Regionale Veenweide Verkenning waarvan door PS kennis is genomen. Bovendien moeten in volle snelheid maatregelen tegen bodemdaling genomen worden. Ook een motie van GroenLinks, PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie waarin wordt opgeroepen om de strategie zo snel mogelijk concreet te maken werd aangenomen.

Programma Natuurnetwerk
In het Programma Natuurnetwerk (PNN) legt de provincie verantwoording af over de voortgang en programmering van het werk aan het Natuurnetwerk Nederland. Het stuk biedt een overzicht van de verschillende gebieden, de opgaven in deze gebieden en de voortgang van de uitvoering. De focus ligt in eerste instantie op de afronding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit gebeurt in combinatie met de gebiedsgerichte aanpak stikstof en natuurherstelmaatregelen. Ook andere opgaven worden de komende jaren aan het PNN toegevoegd, zoals bijvoorbeeld de bossenstrategie of het tegengaan van bodemdaling.

Bij het programma werden 3 moties aangenomen. Een motie van de PvdA met de titel 'Stikstof gelijk speelveld' werd met een grote meerderheid aangenomen. De motie roept Gedeputeerde Staten (GS) op bij het Rijk en andere overheden opnieuw bevestiging te vragen dat (semi-)overheden elkaar informeren over de aankoop stikstofruimte in de provincie. Daarnaast konden 2 moties van de Partij voor de Dieren op een meerderheid rekenen. De eerste motie vraagt GS het Aanvalsplan Landschapselementen uit te werken in provinciaal beleid. De tweede motie roept op bij verplaatsing of beëindiging van veehouderijen mogelijkheden voor intensivering van veehouderijen zoveel mogelijk uit te sluiten.

Natuurbeheerplan 2023
De provincie actualiseert jaarlijks het Natuurbeheerplan. Het Natuurbeheerplan gaat over het beheren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en van agrarische natuur. Dit plan bevat de kaders en doelen die de provincie gebruikt bij subsidieaanvragen door beheerders van (agrarische) natuur. Er werden meerdere moties en een amendement ingediend, maar die werden allemaal ingetrokken of verworpen.

Vragenuur
Tijdens het vragenuur werd gesproken over de bouwplannen voor een woontoren in Naarden aan de Driftweg. De ChristenUnie wilde onder meer weten of de provincie opnieuw bezwaar gaat maken tegen de vergunning die is afgegeven voor de bouw van de woontoren. Gedeputeerde Rommel bevestigde namens GS dat de provincie inderdaad opnieuw bezwaar zal maken. Ook stelde de SP vragen over overlast en schade als gevolg van werkzaamheden langs de N243. Gedeputeerde Olthof gaf aan dat hij recent op bezoek is geweest bij de aanwonenden van de N243 en met een aantal van hen binnenkort in gesprek gaat. Verder kunnen de aanwonenden bij schade de bestaande regelingen van de provincie aanspreken. Olthof zei verder niet bekend te zijn met een eerdere belofte dat de snelheid op de weg naar 60 kilometer per uur zou teruggaan. Dit is ook niet aan de orde, zo gaf hij aan.

Agenda, stukken en vergadering terugzien
Alle voorstellen, ingediende moties of amendementen en andere stukken staan bij de agenda van de PS-vergadering van 21 november 2022. De vergadering terugkijken kan via noord-holland.stateninformatie.nl. Daar is ook de wijze waarop is gestemd over de voorstellen terug te vinden.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing