Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - Provinciale Staten van Noord-Holland spraken met Gedeputeerde Staten over de plannen voor 2022 en stelden de begroting voor dat jaar vast. Daarbij namen zij 6 moties en 2 amendementen aan.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk complimenteerde de deelnemers aan de vergadering met prachtige ‘algemene beschouwingen’: “Ik heb genoten van uw onderlinge debatten en ik denk dat het een mooie begrotingsdag was.” Provinciale Staten (PS) namen de begroting met een ruime meerderheid aan. Voor stemden GL, VVD, D66 CDA, CU, DENK, Liberaal Noord-Holland, PvdA, SP en 50PLUS/PvdO. Tegen stemden FVD, JA21, PVV, PvdD en Fractie Baljeu.

Smokingjasje en platenhoes
De fractievoorzitters van de politieke partijen namen bij de algemene beschouwingen de kans waar om zich te profileren en hun ideeën bij de begroting en kritiek daarop te verwoorden. Sommige oppositiepartijen deden dat op creatieve wijze, met een ‘beschreven smokingjasje’, ‘uitstelwoordenbingo’, de tekst van ‘My Hometown van Bruce Springsteen’ en een platenhoes van de band Supertramp uit de jaren ’70. De begroting laat zien wat GS in 2022 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten. De begroting 2022 is te vinden bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 8 november.

De fractievoorzitters stelden aanvullende of andere maatregelen voor bij de begroting en gingen daarover in debat. Gedeputeerde Staten (GS) reageerde daar uitgebreid op en ook daarover volgde debat. Bekijk het via noord-holland.stateninformatie.nl. Gedeputeerde Zita Pels vatte de debatten als volgt samen: “De oproep vanuit uw Staten is helder: geen uitstelbingo maar juist de roep om actie, meer doen dan problemen benoemen en ze juist oplossen, keuzes durven maken, regie nemen en samenwerken. GS herkent zich hier volledig in”.

Aangenomen moties en amendementen
De partijen dienden 3 amendementen en 33 moties in bij de begroting. Na de reactie van GS daarop namen PS 6 moties en 2 amendementen aan. Een amendement en 12 moties werden verworpen, 9 werden aangehouden en 3 introkken. PS stemden unaniem in met de motie van CU, GL, D66, CDA, SP en PVDA over de ‘Pontveren Ilpendam en Spaarndam’. Een zeer ruime meerderheid kregen de motie ‘Energiearmoede in kaart brengen’ van PvdA, D66, GL, PvdD, SP, CU en DENK, de motie ‘toekomstperspectief sport’ van CDA, SP, CU en JA21, en de motie ‘Jongerenperspectief op bereikbaarheid’ van PvdA, CDA, SP, PvdD en DENK. Met ruime meerderheid namen PS een motie aan van PvdD, JA21, SP en D66 over ‘Ecologie en natuur bij nieuwe organisatie Hollandse waterlinies’. Ook de motie ‘blakende bollen’ van GL, PvdD, SP, D66 en CDA haalde een ruime meerderheid. De amendementen ‘Achteruitgang biodiversiteit niet gestopt’ en ‘Omgevingsfactoren’ van PvdD werden met een meerderheid aangenomen. De moties zijn te vinden bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 8 november.

Debat
De fractievoorzitters gingen in debat over onderwerpen zoals: het woningentekort, huisvesting van statushouders, wensen van gemeenten voor woningen en binnenstedelijk bouwen. Verder spraken zij over bereikbaarheid, investeringen in infrastructuur, een betere fietsinfrastructuur, de opcenten op de motorrijtuigenbelasting en keuzevrijheid bij mobiliteit. Statenleden vroegen aandacht voor de leefomgeving, voor schone lucht, TATA-steel, datacenters en Schiphol. Ook gingen zij in op de energietransitie, de kosten ervan, energieconciërges, het gebruik van waterstof en kernenergie, de capaciteit van het energienetwerk en vroegen ze aandacht voor de stijgende energie- en brandstofprijzen. Daarnaast kwamen keuzes op het gebied van landbouw, biologische landbouw, landbouwgrond voor natuur en stikstof ter sprake. Statenleden spraken hun zorgen uit over voorzieningen in dorpskernen, spreektijd voor eenpersoonsfracties, de jacht op dieren, coronamaatregelen en windmolens. Statenleden spraken ook over toiletten in recreatiegebieden.

Voor het eerst hybride Statenvergadering
Voor eerst vond een Statenvergadering in Noord-Holland 'hybride' plaats: De fractievoorzitters waren gedeeltelijk fysiek aanwezig en namen deels online deel aan de debatten. De publieke tribune was gesloten vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Iedereen kon de vergadering online live volgen via noord-holland.stateninformatie.nl. Het was een lange vergadering die om 10.00 uur begon en tegen 22.00 uur in de avond eindigde.

Volgende week
Volg de Statenvergadering van volgende week via noord-holland.stateninformatie.nl. PS spreken dan over onder meer het programma Natuurnetwerk en het Natuurbeheerplan voor 2022, over de samenwerkingsafspraken voor de Metropoolregio Amsterdam en over het een initiatiefvoorstel ‘Opvolging expertmeeting Bedrijfsopvolging in de agrarische sector’ van VVD en D66. De publieke tribune is gesloten vanwege aangescherpte coronamaatregelen. Meer informatie staat op de provinciewebsite bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 15 november.

Beëdigingen
Commissaris van de Koning Van Dijk nam de eed af bij de duo-commissieleden Martin Meiland (D66) en Siman Abdi (PvdA).

Online stemmen, terugkijken en meer informatie
De Statenleden stemden ’s avonds volledig online over de begroting, amendementen en moties. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt dat mogelijk. Belangstellenden kunnen de vergadering en de stemmingen terugzien via noord-holland.stateninformatie.nl/dashboard. Daar vinden zij ook overzichten van de stemmingen door te klikken op het ‘pijltje in het blauwe vakje’ bij het betreffende agendapunt, met uitzondering van de 3 moties met betrekking tot coronamaatregelen waarvoor een hoofdelijke stemming plaatsvond. Deze moties werden met een zeer ruime meerderheid verworpen. Alleen FVD, PVV en DENK stemden voor. De hamerstukken, voorstellen, amendementen en moties zijn te vinden bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 8 november.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing