Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland

Door: Jan Pronk

Paviljoen Welgelegen

NOORDHOLLAND - Provinciale Staten van Noord-Hollland stelden de behandeling van de Omgevingsverordening uit. Daarmee is ook een besluit over een referendumverzoek over de Omgevingsverordening uitgesteld.

Provinciale Staten (PS) namen verder de 'Actualisering integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2022-2029' aan en stelden de Eerste Begrotingswijziging 2022 vast.

Oproep ruimhartige opvang vluchtelingen
Bij de opening van de vergadering stond Commissaris van de Koning Arthur van Dijk stil bij de oorlog in Oekraïne. Hij sprak zijn trots uit op de Noord-Hollanders die hulp aanbieden en vroeg aandacht voor een ruimhartige opvang van vluchtelingen: "Dit is het moment om te zeggen dat er in heel Noord-Holland een tandje bij moet wat betreft de opvang van vluchtelingen. Ik wil benadrukken dat we daarbij we geen onderscheid moeten en kunnen maken tussen mensen uit Oekraïne of uit andere landen."

Uitstel behandeling Omgevingsverordening en referendumverzoek daarover
Statenleden van de coalitiepartijen stelden voor om de behandeling van de Eerste partiële herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 en de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 uit te stellen. Een zeer grote meerderheid van GL, VVD, D66, PvdA, CDA, FvD, PVV, SP, de Fractie Baljeu en Liberaal Noord-Holland stemde in met dit voorstel. In de Omgevingsverordening zijn alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving samengevoegd, zoals regels over windmolens, milieu, geluid, landschap en natuur. Doordat de landelijke Omgevingswet later in werking treedt dan verwacht, moet de Omgevingsverordening van Noord-Holland aangepast worden.

Diverse Statenleden vroegen zich af hoe het uitstel nu zich verhoudt tot het argument van spoedeisendheid waarmee een referendumverzoek over de Regionale Energiestrategieën eerder dit jaar werd afgewezen. Andere Statenleden verwezen naar Omgevingswet waarmee binnenkort landelijke besluiten over de afstandsnorm van windmolens genomen kunnen worden. Zij betoogden dat de regels over windmolens die PS met de Omgevingsverordening zouden vaststellen, op korte termijn weer kunnen veranderen door landelijke besluiten en dat het goed is om daarop te wachten.

Hiermee is ook een besluit over de referendumverzoeken van Stichting Windalarm uitgesteld. Windalarm diende voorafgaand aan de vergadering van 7 maart 2022 een kennisgeving in met voldoende handtekeningen voor een referendumverzoek over de Omgevingsverordening. Commissaris van de Koning van Dijk benadrukte dat deze handtekeningen geldig blijven.

Meerjarenprogramma Infrastructuur 2022-2029
PS namen de 'Actualisering integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur' unaniem aan. Het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur geeft inzicht in de verbetering, uitbreiding, vervanging en het onderhoud van de provinciale infrastructuur en het geld dat daarvoor nodig is. Statenleden spraken onder meer over het verbeteren veiligheid van de N203 tussen Uitgeest en Castricum en of dat moet gebeuren door de weg te verbreden of door de maximum snelheid aan te passen naar 60 km/uur. Verder gingen Statenleden in op de vraag of de kosten van duurzaamheid apart beschouwd moeten worden of juist integraal.

Gedeputeerde Jeroen Olthof lichtte in zijn reactie toe dat verduurzaming niet gezien moet worden als 'een soort kers op de taart' en dat duurzaamheid uiteindelijk onderdeel wordt van een vaste aanbesteding voor een vaste prijs. Olthof adviseerde negatief over een motie over het verlagen van de maximum snelheid op de N203 naar 60 km tussen Uitgeest en Castricum. Een zeer ruime meerderheid was er voor de motie 'Verkenning bouwteam kostentafel en risicotafel als standaardprocedure bij grote infrastructurele projecten' van VVD, CDA, PvdA, D66 en JA21 over het verkennen van het gebruik van een bouwteam, kostentafel en risicotafel bij grote infrastructurele projecten om zo risico's te verkleinen. PvdD stemde tegen.

Eerste Begrotingswijziging 2022
PS stelden de Eerste Begrotingswijziging 2022 met grote meerderheid vast. JA21, FvD en PvdD stemden tegen. Statenleden spraken daarbij onder andere over de extra kosten voor het Interprovinciaal Overleg (IPO) met betrekking tot stikstof.

Andere moties
Statenleden dienden 12 'moties vreemd aan de orde van de dag in': moties die niet op de agenda staan en waarover geen debat kan plaatsvinden. Een zeer ruime meerderheid was er voor de motie 'Zicht op verbetering leefomgeving' van D66, PvdA, GL, VVD over onder meer procedures en termijnen voor de afgifte van vergunningen om tot groen staal te komen. DENK, FvD, PVV, PvdD en SP stemden tegen. Diverse moties over windturbines haalden geen meerderheid.

Volgende vergadering publieke tribune open
De publieke tribune was gesloten vanwege de coronamaatregelen. De publieke tribune is bij de Provinciale Statenvergadering van 4 april weer toegankelijk. Bij de agenda van deze vergadering zal vermeld worden met welke voorwaarden belangstellenden daarbij rekening moeten houden.

Tot de zomer vergaderen PS hybride
De Statenleden waren gedeeltelijk fysiek aanwezig en vergaderden deels online. Tot het zomerreces vergaderen PS op deze hybride wijze, zodat Statenleden die vanwege corona thuis blijven wel aan de vergadering kunnen deelnemen. De 'Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming' maakt hybride vergaderen mogelijk.

Online stemmen
PS stemden online over de ingediende voorstellen, amendementen en moties. Nadat zij de beraadslagende vergadering eerder dan verwacht konden afronden, besloten zij om 17.00 uur online te gaan stemmen. De 'Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming' maakt online stemmen mogelijk.

Terugkijken en meer informatie
Belangstellenden kunnen de vergadering terugzien via noord-holland.stateninformatie.nl. Bij 'PS besluitvorming' vinden zij ook de overzichten van de wijze waarop de Statenleden stemden, door te klikken op het pijltje in het blauwe vakje bij het betreffende agendapunt. Meer informatie is te vinden in de agenda van de vergadering van 7 maart.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing