Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland van 19 december 2022

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - Provinciale Staten besloten dat het bezwaar van de Stichting Windalarm tegen het afwijzen van hun referendumverzoek niet gegrond is. Ook stemden zij in met de Nota Zeehavens.

Provinciale Staten (PS) stemden verder in met de '1e herziening Omgevingsverordening NH2022', met de '2e herziening Omgevingsverordening NH2020 vanwege uitstel Omgevingswet', met de 'Laatste begrotingswijziging 2022 en met de 'Actualisatie geheimhoudingenlijst PS'. PS namen daarnaast vijf moties aan over onderwerpen die niet op de agenda stonden.

Bezwaar Stichting Windalarm ongegrond
Er komt niet alsnog een referendum over de regels bij het plaatsen van windmolens op land. Provinciale Staten (PS) besloten dat het bezwaar van de Stichting Windalarm tegen het afwijzen van hun referendumverzoek niet gegrond is. GL, VVD, D66 en PvdA, een lid van JA21 en een lid van de Partij voor de Ouderen stemden voor het ongegrond verklaren van het bezwaar en voor het handhaven van besluit om het referendumverzoek af te wijzen. Diverse moties en amendementen haalden geen meerderheid.

Op 23 mei 2022 besloten PS over het afschaffen van de strengere (boven de landelijke wettelijke norm) provinciale normen voor windturbines op land, met het vaststellen van de Omgevingsverordening 2022 en de aanpassing van de Omgevingsverordening 2020. Ook besloten ze toen negatief over referendumverzoeken van Stichting Windalarm hierover. Windalarm ging daarna in bezwaar tegen het besluit van PS om de referendumverzoeken af te wijzen.

De Hoor- en Adviescommissie (HAC) van de provincie adviseerde PS over dit bezwaar. Deze adviescommissie kwam tot de conclusie dat het besluit om het referendumverzoek af te wijzen niet genomen had mogen worden. PS gingen tijdens de vergadering onder meer in op het HAC-advies en op de rol van PS wat betreft het afwegen van belangen. PS spraken verder over de urgentie van maatregelen voor de energietransitie, maar ook over de noodzaak om de inwoners van Noord-Holland te horen en hierbij te betrekken met een referendum.

Herzieningen Omgevingsverordening
PS stemden met grote meerderheid in met de 'Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022' – waarin wijzigingen zijn verwerkt over de grenzen van het terrein van het Tergooi ziekenhuis in Blaricum, functiewijziging bij agrarische bouwpercelen en waterbelangen – en met de 'Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020 vanwege uitstel Omgevingswet'. JA21 en PVV stemden tegen. In de Omgevingsverordening zijn alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving samengevoegd, zoals regels over milieu, geluid, landschap en natuur.

PS namen hierbij de motie 'Inzicht in effectieve instrumenten waterkwaliteit' aan van PvdD en Partij voor de Ouderen (Voorheen 50plus/PvdO). Daarmee verzoeken zij GS te verkennen welke instrumenten het meest effectief, nuttig en toepasbaar zijn om de waterkwaliteit- en kwantiteit in Noord-Holland te verbeteren. Tegen stemden: VVD, D66, CDA, PVV, fractie Baljeu en NNH.

Nota Zeehavens
PS stemde met een zeer ruime meerderheid in met de Nota Zeehavens. Alleen de PvdD en de PVV stemden tegen. Gedeputeerde Rosan Kocken lichtte toe dat deze nota beschrijft welke transformatie de Noord-Hollandse havens de komende decennia moeten doormaken om de balans tussen economische groei en leefbaarheid te bewerkstelligen. 'Daarbij gaat het om grote opgaven en grote investeringen. Dit terwijl de fysieke ruimte en de milieuruimte steeds schaarser worden. Niet alles is mogelijk', aldus gedeputeerde Kocken. Unaniem namen PS een motie aan van de VVD. PS verzoeken GS daarmee om zich in te spannen voor het behoud van een scheepsreparatiewerf in het Noordzeekanaalgebied

Laatste begrotingswijziging 2022
PS stemden in met de 'Laatste begrotingswijziging 2022', alleen PVV en PvdO stemden tegen. In deze laatste begrotingswijziging worden de geraamde inkomsten en uitgaven in 2022 bijgesteld op basis van de actuele verwachtingen.

Actualisatie geheimhoudingenlijst PS
PS stemden met een zeer ruime meerderheid in met de 'Actualisatie geheimhoudingenlijst PS'. PVV en fractie Baljeu stemden tegen. Statenleden spraken hierbij over het belang van 'zo min mogelijk geheim houden' en van 'meer openbaarheid'. Unaniem namen PS een amendement van PvdD aan over einddata van geheimhouding en het eventueel bewust verlengen van de geheimhouding.

Andere voorstellen
Aan het begin van de vergadering hield Statenlid Ruchama Bwefar van GL haar maidenspeech over mensenrechten. Ze stelde voor om de 'mensenrechtenvlag' jaarlijks op 10 december - de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens - uit te hangen en onderdeel te maken van het vlaggenprotocol van de provincie Noord-Holland. PS namen haar motie aan met 41 stemmen voor en 9 tegen. JA21, FVD, PVV en NNH stemden tegen.
PS namen de motie Ondersteuning 'Warme kamers' in Noord-Holland aan van CU, CDA, SP en NNH. Daarmee stellen zij € 75.000,- euro beschikbaar aan organisaties die hun deuren hebben geopend om een warme plek te bieden aan iedereen die dat nodig heeft, zoals mensen die vanwege de gestegen energieprijzen de verwarming niet aanzetten.
PS namen verder een motie over het onafhankelijk controleren van de ambitie van TATA-steel om de uitstoot van schadelijke PAK's te halveren. Het Statenlid van NHN stemde tegen.
Een ruime zeer ruime meerderheid van PS stemde voor de motie 'Ondersteuning verenigingslocaties' van CDA, CU en PvdA. Verenigingslocaties, zoals sportkantines, buurthuizen en culturele centra in Noord-Holland dreigen door de stijgende energieprijzen in problemen te komen. PS verzoeken GS met de motie om het Rijk te bewegen haar rol te nemen bij de steun aan verschillende verenigingen. D66 en JA21 stemden tegen.
Ook namen PS een motie aan over het aanpassen van reclameafspraken, met 27 stemmen voor en 21 tegen. Tegen stemden: VVD, JA21, CDA, FVD, PVV, CU, fractie Baljeu, PvdO en NNH. De motie houdt in dat dat de provincie Noord-Holland geen ruimte meer biedt, op bijvoorbeeld bushaltes, voor reclames voor producten met fossiele brandstoffen als energiebron of voor vlees- en visproducten.

Agenda, stukken en vergadering terugzien
De Statenleden dienden tijdens de vergadering bijna 40 moties en amendementen in. Alle ingediende voorstellen, moties of amendementen en andere stukken zijn te vinden bij de agenda van de PS-vergadering van 19 december 2022. De vergadering terugkijken kan via noord-holland.stateninformatie.nl. Daar is binnenkort ook de wijze waarop is gestemd over de voorstellen terug te vinden.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing