Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland van 31 januari 2022

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - Provinciale Staten besloten over een landschapsplan voor een nieuwe weg die tussen de rijkswegen A8 en A9 kan komen, ze stelden beleid vast rondom datacenters en stemden in met het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland.

De vergadering ging door een technische storing later van start. Toch kwamen alle agendapunten aan de orde en stemden de Statenleden 's avond over de voorstellen, moties en amendementen.

Landschapsplan voor een nieuwe weg tussen de A8 en A9
Provinciale Staten (PS) stelden het landschapsplan en het voorkeursalternatief voor de verbinding A8-A9 vast met een zeer ruime meerderheid. CU, PvdD en de SP stemden tegen.
Het voorgenomen tracé van de weg loopt door het UNESCO Werelderfgoed 'De Stelling van Amsterdam'. Om te voorkomen dat de verbinding A8-A9 dit culturele erfgoed aan zal tasten heeft de provincie een landschapsplan gemaakt, waarvan een verdiepte ligging van de weg onderdeel uitmaakt.

PS spraken onder meer over het nut en de noodzaak van de weg, over bereikbaarheid en woningbouw. Ze gingen in op de verkeerdrukte op de N203, op geluidsoverlast, ultrafijnstof, luchtkwaliteit en de gevolgen van het landschapsplan voor het landschap en de natuur. Ook kwam ter sprake of met ministerie het merendeel van de geraamde kosten van ruim € 900 miljoen wil bijdragen en of UNESCO zal oordelen dat de Stelling van Amsterdam de status van Werelderfgoed kan behouden met het landschapsplan. Diverse Statenleden spraken uit dat het vaststellen van het landschapsplan niet betekent dat de verbinding A9-A8 er ook komt en dat PS nog moeten besluiten over de aanleg van weg.

Gedeputeerde Jeroen Olthof constateerde in zijn reactie op de voorstellen en vragen van de Statenleden dat hij veel verschillende geluiden had gehoord en dat er allerlei smaken waren, waaronder duidelijke voor en tegenstanders van de weg. Olthof: "We gaan dit met het Rijk bespreken en kijken wat de mogelijkheden zijn voor financiering". Hij sprak de verwachting uit dat UNESCO in de loop van 2023 reageren op het landschapsplan en zegde toe PS daarover te informeren.
Met een ruime meerderheid namen PS de motie aan over 'Innovatieve mogelijkheden ter beperking van overlast' van JA21, LNH, 50PLUS en VVD. Ook was er een meerderheid voor de motie 'Modal shift voor leefbaarheid langs N203' van D66, GL, CU en PvdA.

Vestiging van datacenters in Noord-Holland
PS stemden in met de datacenterstrategie voor Noord-Holland, met 34 stemmen voor. JA21, FvD, PVV, PvdD, SP, 50plus en DENK stemden tegen.
De Statenleden spraken uitgebreid over het beleid voor vestiging van datacenters. Ze beschreven de noodzaak van datacenters en gingen in op de nadelen ervan, zoals: gevolgen voor het landschap, het ruimtegebruik, lichthinder, de belasting van het energienetwerk, het gebruik van duurzame energie en het gebruik van drinkwater voor de koeling. Ze gingen in op de rol van de provincie bij ruimtelijke ordening en op de raakvlakken met belangen zoals landbouw en natuur. De Statenleden vroegen onder meer aandacht voor een goede landschappelijk inpassing, een maatschappelijke kosten-batenanalyse en participatie door inwoners.

Gedeputeerde Ilse Zaal ging in op de voorstellen van de Statenleden, zoals het plaatsen van zonnepanelen op datacenters en het gebruiken van restwarmte. Ze lichtte toe dat nieuwe datacenters alleen op bedrijventerreinen kunnen komen, niet op landbouwgrond en dat de provincie een ruimtelijke rol heeft bij bedrijventerreinen. Zaal zegde toe dat ze in gesprek wil gaan met gemeenten over burgerparticipatie bij de vestiging van datacenters.
PS namen de moties 'Tegengaan lichtoverlast Datacenters' van de CU en de motie 'Restwarmte' van JA21, aan met een zeer ruime meerderheid. Ook was er een meerderheid voor de moties 'Liberaal NH hyperscales' van VVD, D66, en JA21 en 'Zorgen om hyperscales' van GL, PvdA, JA21 en CU.

Waterkwaliteit
PS stemden met een zeer ruime meerderheid in met het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027.
Diverse Statenleden waarschuwden voor een crisis rondom de waterkwaliteit. Ook spraken ze over een verbod op het gebruik van vislood. Ze gingen in op medicijnresten en microplastic in het water, de kansen van kringlooplandbouw en voedselbossen voor waterkwaliteit, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en aandacht voor de risico's van oude stortplaatsen voor de waterkwaliteit. Ook gingen ze in op het belang van een landelijke of Europese aanpak, voorlichting over watergebruik en samenwerking met andere overheden. Verder wezen ze op de kansen voor agrarisch waterbeheer, zorgen over grondwateronttrekkingen en bodeminspuiting en op de invloed van kwel en restvervuiling.

Gedeputeerde Cees Loggen reageerde op de voorstellen en vragen van PS. Hij gaf aan dat er problemen zijn met het halen van de doelen van de kader richtlijn water maar dat Gedeputeerde Staten de ambities niet verlagen. Hij benoemde dat het lastig is om de oplossing voor alleen Nederland of Noord-Holland te vinden omdat: "Nederland een delta is waar veel rivieren in uitmonden en er zit nog veel verontreinigingen in de grond die er door regen uitwassen". Loggen zegde toe tot het inzichtelijk maken van mogelijke extra stappen. Ook ging hij in op kansen voor boeren: "Meer dan de helft van de boeren maakt gebruikt van de mogelijkheden van het landbouwportaal." Loggen zegde verder toe terug te komen op microplastics. Gedeputeerde Rommel ging in op de voedselbossen en ontraadde een motie daarover. Drie moties bij het Regionaal Waterprogramma haalden geen meerderheid.

Afscheid en Beëdigingen
Nick Kaptheijns (PVV) nam afscheid van PS. Commissaris van de Koning Arthur Van Dijk nam de eed af bij het nieuwe Statenlid Joost van Hooff (PVV) en bij Sharon Becker (GL), de tijdelijke vervanger van Ay?e Er (GL).

Online stemmen, terugkijken en meer informatie
PS stemden 's avonds online over de ingediende voorstellen, amendementen en moties. Belangstellenden kunnen de vergadering terugzien via noord-holland.stateninformatie.nl. Bij 'PS besluitvorming' vinden zij alle besluiten en de overzichten van de wijze waarop de Statenleden stemden. Door te klikken op het pijltje in het blauwe vakje, bij het betreffende agendapunt, worden die zichtbaar. Meer informatie is te vinden in de agenda van de vergadering van 31 januari

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing