College stelt bestemmingsplan Wijk aan Zee vast

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – Vandaag heeft het college van B&W het nieuwe bestemmingsplan voor Wijk aan Zee aan de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad behandelt het plan in de commissievergadering van 13 december 2018. En daarna volgt vaststelling in de raad.
Met dit bestemmingsplan loopt het college vooruit op de nieuwe Omgevingswet. In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken kreeg de gemeente toestemming een pilot uit te voeren. 
Bij het ontwerp van dit bestemmingsplan zijn in 2016 veel zienswijzen ingediend. De randvoorwaarden zijn op veel punten aangescherpt, waardoor aan een groot aantal  zienswijzen tegemoet gekomen is. 
 

Voor de totstandkoming is een bijzonder proces doorlopen. Daarbij is gebruik gemaakt van de kansen die de crisis- en herstelwet, vooruitlopend op de Omgevingswet, bieden. Een van de kenmerken is het betrekken van de bewoners. Wethouder Serge Ferraro van Ruimtelijke Ordening hierover: “Ik ben trots op de wijze waarop iedereen is betrokken en hoe we geprobeerd hebben draagvlak te creëren. Natuurlijk kun je het nooit iedereen naar de zin maken, maar waar mogelijk is maatwerk geleverd.” 


Beschermd dorpsgezicht

Het uitgangspunt was het leefbaar houden van het dorp Wijk aan Zee. De fysieke leefomgeving gaat veel verder dan tot nu toe in een bestemmingsplan geregeld kon worden onder het begrip ruimtelijke ordening. Het bijzondere karakter van dit plan bood meer ruimte om zaken in te passen. Ook kon aandacht besteed worden aan het vastleggen van een beschermd dorpsgezicht. Dat betekent onder andere dat de Dorpsweide en de daaraan liggende witte huizen niet aangetast mogen worden. Een ander aspect is de vele milieubepalingen die direct in het bestemmingsplan opgenomen konden worden. In de Gebiedsvisie uit 2014 is een aantal gewenste ontwikkelingen genoemd om het dorp levensvatbaar te houden. Uit de visie kwamen woningbouwlocaties voort. Alvorens deze locaties over te nemen in het bestemmingsplan is de haalbaarheid onderzocht op de punten: behoefte aan woningen, Natura 2000, recreatie en milieu. Vastgelegd is dat alleen gebouwd mag worden op nu al bebouwde locaties. De focus ligt op woningbouw voor jongeren en ouderen, om doorstroming te bevorderen. 

Uit de zienswijzen kwam naar voren dat men problemen ervaart met de hoeveelheid  arbeidsmigranten die in Wijk aan Zee gehuisvest zijn. In het bestemmingsplan is hier expliciet aandacht aan besteed. Om uitbreiding van huisvesting te voorkomen is opgenomen dat de eigenaar/hoofdbewoner zelf woonachtig moet zijn in de betreffende woning. Een ander veel genoemd punt in de zienswijzen is de inpassing van bebouwing in het landschap. Daar is rekening mee gehouden. Op relevante punten is de hoogte aangepast en zijn zichtlijnen gegarandeerd. Alle aspecten rond het milieu zijn afgewogen in een Milieu Effectrapportage (MER) die beoordeeld is door de landelijke commissie MER.


Pilot 

De gemeente Beverwijk is één van de weinige gemeenten die van het ministerie de mogelijkheid hebben gekregen een bestemmingsplan te maken als pilot voor de Omgevingswet. In de praktijk betekent het dat op basis van de ervaringen bij de totstandkoming van dit bestemmingsplan de wet is bijgesteld en aangepast. De Omgevingswet wordt in 2021 ingevoerd.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing