Colleges IJmondgemeenten roepen EU op tot strengere richtlijnen luchtkwaliteit

Door: Jan Pronk

IJMOND - Na het vaststellen van het programma Gezondheid & Luchtkwaliteit IJmond afgelopen oktober, zetten de IJmondgemeenten nu gezamenlijk een volgende stap in het werken aan een betere gezondheid en luchtkwaliteit in de IJmond. De Europese Commissie (EC) heeft het plan twee richtlijnen voor de luchtkwaliteit te herzien. Die zijn erop gericht om de leefomgeving te verbeteren en te beschermen. De EC heeft haar lidstaten gevraagd om ideeën hierover aan te dragen vóór half december 2021. Dinsdag 7 december gingen de IJmond colleges akkoord met een gezamenlijke brief richting de EC met daarin hun adviezen op de richtlijnen.

De IJmondgemeenten roepen op om de omgevingswaarden voor luchtkwaliteit meer in lijn te brengen met de WHO-advieswaarden. De WHO-advieswaarden zijn over het algemeen strenger dan de EU-grenswaarden. Daarnaast vragen zij de EC in hun brief ook om gezondheid mee te nemen (als afwegingskader) in de Richtlijn industriële emissies (RIE). De huidige richtlijnen voor emissies (uitstoot van stoffen naar de lucht) en immissies (luchtkwaliteit op leefniveau) zijn namelijk niet (altijd) toereikend om gezondheidsrisico’s weg te nemen en de negatieve effecten daarvan te voorkomen. Met hun pleidooi sluiten zij aan bij de brief van de Staatsecretaris van I&W van 27 september 2021.

WHO-advieswaarden versus milieugrenswaarden

Onderzoeken en adviezen, waaronder een advies van de Gezondheidsraad van 23 januari 2018 en WHO-rapportages, wijzen uit dat ook in situaties waarbij aan de huidige (milieu)grenswaarden wordt voldaan, negatieve effecten op de gezondheid zich kunnen voordoen. “Met onze oproep hopen de IJmondgemeenten dat de EU gezondheid nu echt als afwegingskader gaat meenemen bij het aanpassen van de richtlijnen voor luchtkwaliteit. Op die manier kunnen we echt werk maken van de verbetering van de luchtkwaliteit en de gezondheid van onze inwoners”, aldus wethouder gemeente Velsen Sebastian Dinjens, namens de IJmondgemeenten.

Scherper vergunnen

Bedrijven zijn verplicht om bij productieprocessen waar emissies naar de lucht zijn, de best beschikbare technieken (BBT) toe te passen. Nu wordt bij toepassing van BBT alleen gekeken naar financiën, technische haalbaarheid en mogelijke milieukundige bezwaren. “Wanneer gezondheid ook als belang kan worden meegenomen, zijn wij als overheid beter in staat om scherper te vergunnen. Je kan dan maatregelen daarvoor in de vergunning opnemen en emissiegrenswaarden voorschrijven. Dit leidt dan tot lagere emissies van schadelijke stoffen, inclusief minder CO2 uitstoot. “Zeker in een dichtbevolkt gebied zoals de IJmond, met veel industrie, scheepvaart en wegverkeer, hechten alle drie de gemeenten hier grote waarde aan. Vandaar dat we ook samen hierin optrekken,” zegt wethouder gemeente Beverwijk Nevin Özütok, namens de IJmondgemeenten.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing