Eenzaamheid toegenomen onder volwassenen

Door: Ab Jenema

IJMOND - De eenzaamheid onder volwassen inwoners van Kennemerland is de laatste vier jaar toegenomen: in 2016 voelde 39% zich eenzaam, in 2020 was dat gegroeid naar 45%. Bij 65-plussers bleef eenzaamheid ongeveer gelijk met 49%. Dit blijkt uit het onderzoek
‘Gezondheidsmeter 2020’ van GGD Kennemerland, dat elke vier jaar uitgevoerd wordt onder
inwoners van 18 jaar en ouder.

De Gezondheidsmeter 2020 is een breed landelijk onderzoek van GGD’en in samenwerking met het
RIVM en het CBS. In opdracht van de gemeenten monitort de GGD periodiek de gezondheid van de
bevolking en signaleert de GGD waar verbetering mogelijk is. GGD Kennemerland publiceert vandaag
de cijfers per gemeente en de cijfers van de onderwerpen die in de regio een rol spelen. In het najaar
van 2020 deden ruim 18.600 inwoners van onze regio mee met dit vragenlijstonderzoek. De GGD en
de gemeenten gaan in gesprek over de cijfers om te kijken wat nodig is om de gezondheid en het
welzijn van inwoners te verbeteren. De GGD adviseert en ondersteunt gemeenten hierbij.

Volwassenen bijna net zo eenzaam als 65-plussers
Volwassenen in Kennemerland voelen zich in 2020 bijna even vaak eenzaam (45%) als 65-plussers
(49%). Landelijke cijfers geven hetzelfde beeld. Corona lijkt hierin een rol te spelen, want een deel
geeft aan zich meer eenzaam te voelen door de coronacrisis.

Inwoners bewegen meer maar overgewicht blijft te hoog
In regio Kennemerland sport 56% wekelijks en voldoet 57% aan de beweegrichtlijn, in 2016 was dat
nog 53%. Er wordt in de regio meer gesport en bewogen dan gemiddeld in Nederland (respectievelijk
51% en 50%). Op het gebied van voeding en overgewicht is nog winst te behalen: een minderheid van
de inwoners eet genoeg groente en fruit en drinkt voldoende water. Daarnaast heeft bijna de helft van
de inwoners overgewicht; 34% matig en 13% ernstig overgewicht.

Welbevinden in het algemeen goed, mentale gezondheid onder druk
Met de meeste inwoners gaat het over het algemeen goed. Zo ervaart 81% zijn gezondheid als goed
of zeer goed en voelt 79% zich gelukkig. Daarnaast heeft 92% voldoende regie op eigen leven. Toch
ervaren met name de 18 t/m 64-jarigen mentale druk. Op de vraag hoe hun psychische gesteldheid is
veranderd door de coronacrisis, zegt 29% van alle 18 t/m 64-jarigen meer stress te ervaren, 21% voelt
zich angstiger en 15% voelt zich depressiever.

Roken en drinken (verder) afgenomen
Net als in heel het land, roken steeds minder mensen in regio Kennemerland. In 2012 rookte nog
23%, in 2016 was dat 20% en in 2020 is dat verder gedaald naar 15%. Vergeleken met 2016 zijn er
ook meer mensen die niet of maximaal 1 glas alcohol per dag drinken (van 36% naar 40%) en minder
mensen die overmatig alcohol drinken (van 22% naar 18%).

Hinder vliegverkeer afgenomen, hinder van stof-/rook-/roet toegenomen
In gemeente Haarlemmermeer is de ernstige geluidhinder van vliegverkeer afgenomen van 15% in
2016 tot 12% in 2020. In gemeente Uitgeest is de ernstige geluidshinder van vliegverkeer vrijwel gelijk
gebleven, maar met 21% is het wel het hoogst in de regio.

De ervaren stof-/roet-/rookhinder is vooral toegenomen in de IJmond gemeenten: in Beverwijk (van 22
naar 32%), Velsen (van 21 naar 27%), en Heemskerk (van 12 naar 17%). Ook in Uitgeest zien we een
toename (van 5 naar 10%). Stof-/roet-/rookhinder is uit het oogpunt van gezondheid onwenselijk en
het is belangrijk hinder van stof, roet, rook zoveel mogelijk te beperken.

Meer resultaten
Naast bovengenoemde resultaten heeft de Gezondheidsmeter nog veel meer onderwerpen op lokaal
niveau gemeten. Deze gegevens zijn te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland op
www.gezondheidsatlaskennemerland.nl. Daar verschijnen begin 2022 ook de resultaten van
verdiepende analyses naar de gezondheidssituatie in de IJmond en naar hinder van vliegverkeer in de
regio.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing