Eerste ontwerp Alkmaarseweg-Rijksstraatweg

Door: Cor Beumer

BEVERWIJK / HEEMSKERK -  De colleges van burgemeester en wethouders van Beverwijk en Heemskerk hebben vandaag het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Alkmaarseweg-Rijksstraatweg vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerp is opgesteld aan de hand van gemeentelijk beleid en inrichtingseisen behorend bij het duurzaam veilig inrichten van een erftoegangsweg (30 km/uur).

Samenwerking
Voor gebruikers van de openbare ruimte is het logisch om één beeld te hebben als je over de weg fietst, loopt of je per bus of auto verplaatst op het gedeelte tussen de rotonde in Heemskerk en de Plesmanweg in Beverwijk. Daarom hebben de beide gemeentes begin 2011 besloten samen een ontwerp te maken.

Voorlopig Ontwerp
In het voorlopig ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de inrichtingseisen voor een erftoegangsweg. Er is gekozen voor een eenduidige inrichting die veilig gebruik en gedrag op de weg bevorderd. De rijbaan wordt uitgevoerd in gebakken klinkers met een breedte van 6,20 meter. In het profiel van 6,20 meter wordt een fietsverharding aangebracht passend bij een primaire fietsroute en breed genoeg om met twee fietsers naast elkaar te fietsen. Er komen vijf kruispuntplateaus. De aanwezige busroute wordt gefaciliteerd; het blijft mogelijk voor twee bussen om elkaar te passeren. Er komen brede trottoirs en er wordt geparkeerd aan beide zijden van de weg. Er is ruimte voor 21 nieuwe lindebomen. In het Beverwijkse deel komen ondergrondse containers voor de inzameling van huishoudelijk afval. In Heemskerk worden de bestaande clusterplaatsen gehandhaafd.

Voortuinen
Omdat een erftoegangsweg een smaller profiel heeft dan de bestaande weg komt er  in Beverwijk ruimte vrij om voortuinen te realiseren. Deze ruimtewinst kan ingezet worden om voortuinen langs de woningen aan de oostzijde van de Alkmaarseweg te realiseren. Voortuinen zijn langs dit deel van de Alkmaarseweg stedenbouwkundig gewenst. Ze verzachten de overgang tussen openbaar en privé. Daarnaast kleden de tuinen het straatprofiel aan en geven ze het profiel een groenere en rijkere uitstraling. Hierdoor ontstaat een harmonieuzer straatbeeld.

Communicatie
Samen met de wijk- en buurtcoördinatoren van de twee gemeenten is van februari 2011 tot april 2012 samen met een klankbordgroep (bewoners en belanghebbenden zoals fietsersbond en Connexxion) overleg gevoerd. Een eerste schetsontwerp is op 11 juli 2012 op een informatieavond gepresenteerd.

Inspraak
Gedurende de inspraakperiode (van 19 december 2012 t/m 30 januari 2013) ligt het voorlopig ontwerp ter visie op beiden gemeenten. Ook op de website van de gemeente Beverwijk www.beverwijk.nl en de gemeente Heemskerk www.heemskerk.nl kunt u het ontwerp inzien.

Uitvoering
Na de inspraakperiode worden de inspraakreacties verwerkt en de verwachting is dat het definitief ontwerp in februari/maart 2013 wordt vastgesteld. De gemeente Heemskerk kiest ervoor het ontwerp op een later moment uit te voeren. Het Heemskerkse gedeelte van de weg is nog niet toe aan onderhoud op deze schaal. Daarnaast spelen ombuigingen in de financiën een rol. De gemeente Beverwijk heeft in haar eigen begroting geld gereserveerd voor de uitvoering en heeft om het project volledig te dekken subsidie aangevraagd bij de provincie. Uiterlijk in mei 2013 wordt duidelijk of subsidie wordt toegekend.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing