Eerste stap naar verduurzaming staalproductie Tata Steel

Door: Jan Pronk

IJMOND - De provincie Noord-Holland geeft groen licht om de procedure te starten voor de eerste stap naar een duurzame productie van staal door Tata Steel. Dit moet ertoe leiden dat vóór 2030 de eerste nieuwe fabrieken in werking zijn en de huidige Kooks- en gasfabriek 2 en Hoogoven 7 zijn gesloten. Omwonenden en belangstellenden krijgen de gelegenheid om hun mening over de plannen te geven.

Tata Steel heeft het initiatief genomen om voor de productie van staal over te stappen op Direct Reduced Iron (DRI)-technologie, die draait op gas en in latere fase ook op waterstof. De eerste stap naar groen staal is het project Heracless-Groen Staal. Dit project moet vóór 2030 zijn gerealiseerd. Door een combinatie van DRI-technologie met elektrische ruwijzerovens wordt staal op basis van gas geproduceerd ter vervanging van staalproductie in traditionele hoogovens en kooks- en gasfabrieken op basis van kolen. De bouw van de nieuwe installaties gebeurt op het terrein van Tata Steel.

Gecoördineerde procedure

De provincie Noord-Holland heeft besloten op het project Heracless-Groen Staal een projectbesluit toe te passen, omdat het project bijdraagt aan vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), aan een gezondere leefomgeving in de IJmond en aan de mogelijkheid om de nieuwe DRI-installaties versneld te realiseren. Met het projectbesluit anticipeert de provincie op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Met een projectbesluit zijn er geen aparte procedures nodig voor de omgevingsplannen, nu bestemmingsplannen, van de IJmondgemeenten Velsen en Beverwijk en eventueel de gemeente Heemskerk.

Tegelijk met de procedure voor het projectbesluit worden de procedures voor de vergunningen doorlopen, die Tata Steel aanvraagt en waarvoor de provincie Noord-Holland voor het grootste deel het bevoegd gezag is. De provincie coördineert ook de samenwerking met Rijkswaterstaat, die bevoegd gezag is voor de watervergunningen. Tijdens de voorbereiding voor de aanvraag van de vergunningen wordt een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld, dat is bedoeld om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de plannen en besluiten.

De procedure is nu gestart met de publicatie van de 'Kennisgeving Voornemen en Voorstel tot Participatie (KVVP)' en de daarbij behorende documenten.

Participatie

In de eerste fase van de procedure, voordat de vergunningen worden aangevraagd en een MER wordt opgesteld, kunnen omwonenden en belangstellenden hun mening over de plannen van Tata Steel geven. In een participatieplan is vastgelegd op welke manieren dit kan. Tata Steel is initiatiefnemer en organiseert de wijze waarop de inbreng van een ieder in hun plannen worden verwerkt. Ook in volgende fasen van de procedure zijn er mogelijkheden voor participatie en inspraak.

Jeroen Olthof, gedeputeerde Leefomgeving, Milieu en Gezondheid: "De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat Tata Steel transformeert naar een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf, als daardoor de omgeving schoner en gezonder wordt. De provincie draagt bij aan een voortvarend en zorgvuldig proces voor een projectbesluit over Heracless-Groen Staal, de eerste stap naar groen staal. Ik roep iedereen op om een mening te geven over de plannen voor het project Heracless-Groen Staal."

Tijdpad

De komende weken kan ieder kennis nemen van de plannen en inbreng leveren in het kader van participatie. Na de zomer dit jaar stelt Tata Steel een MER en vergunningaanvraag op. De provincie stelt het ontwerp-projectbesluit en de ontwerp-vergunningen in 2024 op, die naar verwachting begin 2025 definitief worden afgerond. Daarna volgt een beroepsprocedure bij de Raad van State. Naar verwachting kan in 2026 het projectbesluit onherroepelijk zijn.

Meer informatie:

Provincie Noord-Holland www.noord-holland.nl/groenstaal

Tata Steel omgeving.tatasteel.nl/duurzaamheid/participatie.html

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: tata.odnzkg.nl/groen-staal/


Samenhangende documenten start projectprocedure Heracless-Groen Staal (downloads)

Er zijn vier documenten die samen de start vormen van de projectprocedure en in samenhang met elkaar gelezen moeten worden. Dit betreft de volgende documenten:

1.   Kennisgeving Voornemen en Voorstel Participatie (KVVP)

In dit document wordt een korte kennisgeving gegeven over het voornemen Heracless-Groen Staal en over de participatie.

2.   Notitie Voornemen Heracless–Groen Staal

Deze notitie beschrijft wat het voornemen van het project Heracless-Groen Staal precies inhoudt, waarom het project belangrijk is en wat de benodigde procedures zijn.

3.   Participatieplan Heracless-Groen Staal

In het participatieplan staat hoe Tata Steel omgeving en belanghebbenden betrekt bij het project Heracless-Groen Staal en hoe, waar en wanneer u kunt participeren.

4.   Werkwijze participatie projectbesluit Heracless-Groen Staal

In dit document staat in detail wat de rolverdeling is tussen de provincie Noord-Holland en Tata Steel bij de participatie en hoe de provincie Noord-Holland haar rol hierbij invult.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing