Extra controles en voorlichting in PWN-gebied

Door: Ab Jenema

IJMOND - Het broedseizoen is weer begonnen. Om bezoekers - waaronder hondenbezitters - bewust te maken van hun invloed op de natuur, start PWN een voorlichtingscampagne over het broedseizoen. In deze campagne werkt PWN samen met de provincie Noord-Holland en andere Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties. Ook zijn er extra controles op naleving.

Om vogelnesten maar ook konijnen, hazen of hagedissen beter te beschermen gelden er tijdens het broedseizoen aangepaste regels in onze natuurgebieden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de broedvogelstand hier baat bij heeft en dat dit voor sommige soorten zelfs voorwaarde is voor broedsucces. PWN sluit daarom in de periode van 1 maart tot 1 juli weer een aantal paden af in het Noordhollands Duinreservaat en honden moeten aan de lijn, onder andere in het Bergerbos. De afgesloten paden liggen in `t Zegeveld ten noorden van het huisjesterrein De Nollen in Egmond aan de Hoef, het Reggers Sandersvlak en de Kil ten zuiden van Egmond aan Zee, het Vennewater nabij Egmond Binnen en het Zeerijdsdijkje in Bakkum. 

Beschermde soorten

In het duingebied broeden veel vogelsoorten die allemaal beschermd zijn. Vooral vogels die hun nest op de grond hebben, maar ook reeën, konijnen, hazen, hagedissen, kunnen gemakkelijk door loslopende honden worden verstoord. Bij dreiging verlaten deze dieren hun jongen of het nest. Dan is het risico groot dat de jongen verhongeren of de eieren niet uitkomen. Ook bestaat de kans dat eieren of jongen worden opgegeten door roofdieren. Een rennende hond ziet er voor vogels dreigend uit. Honden hebben een goede neus en vinden gemakkelijk nesten of jonge dieren die nog niet kunnen vluchten.

Handhavingssamenwerking

Zowel de afsluitingen als het aanlijngebod zijn ter plaatse aangegeven. Maar overtreders kennen soms de regels niet en zijn zich niet bewust van impact van hun gedrag. De boswachters zullen daarom tijdens het broedseizoen niet alleen extra aandacht besteden aan de naleving van deze maatregel - recreanten die zich niet aan de regels houden riskeren een bekeuring - maar ook inzetten op voorlichting aan bezoekers. Hierbij werken we samen met Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Goois Natuurreservaat en Recreatie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland ondersteunt daarbij. Met een gezamenlijke aanpak kunnen alle organisaties hun capaciteit beter inzetten en eenduidiger optreden. Het broedseizoen duurt van maart tot juli.

Wetgeving

De provincie houdt toezicht op de naleving van wetten die de natuur beschermen zoals de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet. De Natuurbeschermingswet (per 1 januari 2017 Wet natuurbescherming) regelt de bescherming van 'Natura 2000 gebieden'. Grote delen van de gebieden die Noord-Hollandse natuurorganisaties beheren zijn Natura 2000-gebied. Activiteiten in of rond deze gebieden mogen de natuur niet schaden. De provincie kijkt naar het belang van de natuur en dat van recreanten. Het gaat om de bescherming van natuur én om het gebruik en de beleving ervan.

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing