Gemeenteraad stelt Ontwikkelstrategie voor Spoorzone vast

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK - De gemeenteraad heeft gisteravond besloten om op hoofdlijnen in te stemmen met de Ontwikkelstrategie voor de Spoorzone. De Ontwikkelstrategie beschrijft hoe Beverwijk haar
kansen optimaal kan benutten om gemeentelijke en regionale doelstellingen te realiseren op
het gebied van gezondheid, wonen, economie, duurzaamheid en mobiliteit. Het biedt een
kader en geeft structuur aan de planvorming en uitvoering van de Spoorzone.

Zo gaat de Ontwikkelstrategie in op de fasering van de verschillende deelgebieden. Dit zijn aan de
Centrumzijde: Stationsgebied en Noord-Oost (Marloterrein en de Brink), en aan de
Oostzijde: Parallelweg, De Bazaar, Kop van de Haven, Wijkermeerweg (noord) en Business
Docks Wijckermeer (De Pijp en Wijkermeer). Ook geeft de strategie advies over de regionale
samenwerking en afstemming, grondverwerving, financiën, communicatie, governance en
organisatie.
De Ontwikkelstrategie is op verzoek van de gemeente Beverwijk opgesteld door Bureau Stedelijke planning.

De ontwikkelingen vragen tijd. De Ontwikkelstrategie geeft daarom het advies om alvast te
starten met een vergroening van de Parallelweg en het Meerplein als zichtbare tijdelijke
invulling.

Gebiedsontwikkeling Spoorzone
Voor de Spoorzone is eind 2020 een stedenbouwkundige, programmatische,
verkeerskundige en financiële verkenning uitgevoerd. Op grond van deze verkenning is het in theorie mogelijk
om circa 10.000 woningen in het gebied toe te voegen en 5.000 extra arbeidsplaatsen te
creëren. De raad heeft in april 2021 de ambitie vastgesteld voor de Spoorzone om een stoer,
duurzaam en vooral prettig leefbaar gebied te creëren, waar gewoond en gewerkt wordt met
voldoende voorzieningen én dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het centrum van
Beverwijk.
Meer informatie over de Spoorzone is te vinden op de website www.spoorzonebeverwijk.nl

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing