Inspraak gewijzigde Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 gaat van start

Door: Ab Jenema

De provincie past de regels over de inrichting van de ruimte aan. Deze regels staan in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022. De meeste wijzigingen gaan over aanscherpingen of verduidelijkingen van bestaand beleid en over tekstuele of technische wijzigingen. Iedereen kan vanaf 22 juni op de voorgestelde wijzigingen reageren.

Enkele voorbeelden van de wijzigingen zijn het aanscherpen van de regels over datacenters, die voortkomen uit de eerder vastgestelde datacenterstrategie. Ook wordt de verordening aangevuld met regels uit de ruimtelijke handreiking voor elektriciteitsstations en worden de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) aangescherpt.

Ruimtelijke handreiking voor elektriciteitsstations
De afgelopen jaren zijn we in Nederland steeds meer stroom gaan gebruiken en dit gaat in de toekomst alleen nog maar toenemen. Om in die behoefte te voorzien moeten er in de komende jaren veel elektriciteitsstations bijkomen. Zo'n station heeft grote impact op de ruimte. Om netbeheerders en gemeenten te helpen in de te maken keuzes, heeft de provincie een handreiking ontwikkeld voor elektriciteitsstations in het Noord-Hollandse landschap. Hierin staan uitgangspunten die kunnen helpen bij een toekomstbestendige keuze voor de locatie ervan.

Nieuwe datacenters in Noord-Holland
Sinds 1 januari 2023 geldt de Datacenterstrategie, met als uitgangspunt dat Noord-Holland het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa wil zijn. Met de nu voorgestelde wijzigingen dienen gemeenten ervoor te zorgen dat de uitgangspunten uiterlijk 31 december 2025 in hun omgevingsplannen (bestemmingsplannen) worden opgenomen. De regels uit de strategie gelden ook voor locaties waarin het al geldende omgevingsplan ruimte biedt voor datacenters, maar waar deze datacenters nog niet zijn gerealiseerd.

Aanscherping Meerwaardebepaling Natuurnetwerk Nederland (NNN)
De Omgevingsverordening verbiedt activiteiten in NNN die de natuurwaarden aantasten. Op dat verbod bestaat sinds 2022 een uitzondering, de zogenoemde meerwaardebepaling. Deze bepaling houdt in dat, in delen van het NNN waar de natuurwaarden laag zijn, toegestaan is nieuwe recreatieve functies toe te voegen. Deze functies moeten wel een meerwaarde hebben voor het gebied, voorbeelden daarvan zijn vogelkijkhutten, toiletgebouwen en kleinschalige vormen van recreatie. Omdat de bepaling ook wordt gebruik voor realisatie van nieuwe verblijfsaccommodaties zoals hotels en campings, wat juist verstorend is voor de nodige rust, stilte en donkerte in het natuurgebied, wordt die op dat punt aangescherpt. Nieuwe verblijfsaccommodaties worden niet toegestaan, bestaande accommodaties wel. Deze mogen onder strenge voorwaarden beperkt worden gewijzigd.

Reageren op de voorgestelde wijzigingen
Alle stukken zijn vanaf donderdag 22 juni t/m woensdag 2 augustus beschikbaar op www.noord-holland.nl/Terinzageleggingen. Iedereen kan in deze periode op de voorgestelde wijzigingen reageren.

De ontvangen reacties worden, waar van toepassing, verwerkt in de OV NH2022. Gedeputeerde Staten leggen de Omgevingsverordening NH2022, inclusief de Nota van beantwoording, ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten (PS). Ter voorbereiding op de PS vergadering behandelt de nieuwe Commissie in november 2023 het definitieve ontwerp. Na vaststelling door PS in december kan de gewijzigde OV NH2022, tegelijk met de Omgevingswet, op 1 januari 2024 in werking treden.

Zie voor meer informatie www.noord-holland.nl/omgevingsverordening

 

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing