Koers omgevingsvisie Noord-Holland

Door: Ab Jenema

IJMOND - Balans tussen economische groei en leefbaarheid

De provincie Noord-Holland heeft een hoog welvaarts- en welzijnsniveau. Om deze ook voor de toekomst veilig te stellen is een goede balans nodig tussen economische groei en leefbaarheid. Een gezonde en veilige leefomgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is een voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat. Deze koers hebben Gedeputeerde Staten (GS) vastgesteld voor de Omgevingsvisie NH2050. In december bepalen Provinciale Staten (PS) de definitieve Koers NH2050.

Ambities
Een prettige en gezonde leefomgeving is een omgeving waar het goed wonen en werken is. Waar je zo min mogelijk wordt blootgesteld aan ongezonde en onveilige stoffen. Waar voldoende scholen, ziekenhuizen, sportcomplexen en andere voorzieningen zijn. En waar voldoende lucht, licht en groen is. De provincie draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. Om dit te bereiken, moet in 2050 de Noord-Hollandse samenleving volledig klimaatneutraal zijn en de economie duurzaam ingericht. Innovatie is daarvoor een belangrijke motor en we bieden ruimte aan de ontwikkeling van circulaire economie, duurzame landbouw, energietransitie en experimenten.

De grote woningbehoefte wordt voornamelijk binnenstedelijk opgelost en duurzaamheid van de totale woningvoorraad is daarbij uitgangspunt. Zeker in Noord-Holland, waar we bijna aan alle kanten omgeven zijn door water, is het belangrijk dat we beschermd zijn tegen het water. Daarnaast is bereikbaarheid een belangrijk thema. Noord-Hollanders moeten zoveel mogelijk de vrijheid hebben om hun eigen vervoerswijzen te kiezen. Of dit nu de auto, fiets of OV is. Ook hier is ruimte voor experiment en innovatie. Tegelijkertijd worden de unieke kwaliteiten van het landschap behouden of zelfs versterkt. Waar mogelijk wordt de bodem-, water-, en luchtkwaliteit verbeterd en de biodiversiteit vergroot.

Lokaal wat kan, regionaal wat moet
Om de ambities waar te maken, hanteren we het uitgangspunt 'lokaal wat kan, regionaal wat moet'. Daarbij staat de opgave centraal. Deze bepaalt het schaalniveau, de samenstelling van samenwerkende partijen en het tijdspad. Altijd vanuit een gedeelde visie op de (bestaande en toekomstige) kwaliteiten van een gebied. Vanuit een groot vertrouwen naar de lokale initiatiefnemers is de provincie terughoudend met het opstellen van regels. Maar als het nodig is om de balans te bewaken en te bewaren pakt de provincie haar rol.

Koers NH2050
De Koers NH2050 formuleert de langetermijnambities die in de Omgevingsvisie NH2050 verder worden uitgewerkt. De koers is tot stand gekomen op basis van gesprekken met verschillende stakeholders en inwoners van Noord-Holland. Ook zijn de moties die PS tijdens het debat op 13 november hebben aangenomen verwerkt.

Vervolg: ontwerp Omgevingsvisie
Na het vaststellen van de Koers NH2050 wordt de ontwerp Omgevingsvisie opgesteld. Dit gebeurt in samenspraak met gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties. In deze fase loopt de publiekscampagne Jouw Noord-Holland door. Alle Noord-Hollanders worden van harte uitgenodigd om ook in de komende periode hun stem te laten horen. Naar verwachting wordt het ontwerp in juni 2018 ter inzage gelegd.

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing