Leefkwaliteit en overlast centraal tijdens NZKG-jaarcongres 2017

Door: Jan Pronk

IJMOND- Zijn de functies wonen en werken wel te combineren in het Noordzeekanaalgebied en regio Schiphol en kan de Omgevingswet hier bij ondersteunen? Tijdens het NZKG-jaarcongres 2017 dat op 23 november jl. plaatsvond bij TATA Steel in Velsen-Noord werd hier uitgebreid bij stil gestaan. 120 vertegenwoordigers van overheid, politiek, bedrijfsleven en belangengroeperingen waren aanwezig. Centraal stond de vraag: “De Omgevingswet: Is milieubelasting te compenseren met leefomgevingskwaliteit?” Onder leiding van dagvoorzitter Kees Driehuis werd gestart met een plenaire bijeenkomst, gevolgd door twee werkateliers.

Elisabeth Post, gedeputeerde en voorzitter Bestuursplatform NZKG beet het spits af. “in de visie voor de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied willen wij wonen, werken en recreëren zo goed mogelijk inpasbaar maken.” De druk op de ruimte in het Noordzeekanaalgebied waar ‘functies’ als industrie, havens, recreatie en wonen dicht bij elkaar liggen, neemt toe. Die functies moeten zich kunnen ontwikkelen, terwijl de omgeving leefbaar blijft. Als overheden houden wij ons aan de wettelijke normen, maar hoe ervaren bewoners de leefbaarheid? Uit een leefbaarheidsonderzoek onder gebruikers van het gebied, bleek dat de meeste mensen het prettig vinden om hier te wonen. Daar waar de leefbaarheid laag scoorde kwam dit niet door de haven, industrie of vliegtuigen maar met name door de slechte woningen en de sociale onveiligheid in de buurt. Post: “De overlast die het meest naar voren kwam was het vliegtuiglawaai. Ook is er op enkele plaatsen overlast van de haven en industrie. We willen met bedrijven en bewoners in gesprek of klachten kunnen worden teruggebracht.”  Tegelijkertijd wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen voor de balans tussen economische ontwikkeling en een goede leefomgeving, bijvoorbeeld met aangepast bouwen. Maar waarom dichtbij een vliegveld willen wonen, terwijl men geen overlast wil? Mensen weten vooraf waaraan ze beginnen. Post: “Niet alleen de overheid, maar iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid. Belangrijk is dat mensen van tevoren goed geïnformeerd worden. Samen met elkaar moeten we kijken wat acceptabel is en zien of de Omgevingswet ons hierbij kan helpen. Ik ben dus benieuwd wat uit de werkateliers komt.”

Omgevingswet

De rol van participatie bleek onder meer uit de presentatie van Gerd de Kruijf, programmamanager invoeringsondersteuning Omgevingswet¹ van het ministerie Binnenlandse Zaken. “Deze wet betreft alle regels over leefomgeving, milieu en wonen, evenals een andere relatie met de overheid. Onder de Omgevingswet vallen beleidsvelden als ruimte, wonen, milieu, evenals economie en financiën. De bedoeling van de wet is meer op lokaal en regionaal niveau te besluiten en minder vanuit het Rijk op te leggen. Bovendien zorgt de Omgevingswet voor meer inzicht in wat mag, snellere besluiten en samenhang in beleid. Er moet integraal gewerkt gaan worden, gebiedsgericht, samen met de regio en de samenleving. Overheden moeten meer onderling samenwerken en tevens de wensen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meenemen bij de planvorming. De Omgevingswet vraagt om het gezamenlijk invulling geven aan de plannen.”

Hembrugterrein

Dennis Straat, wethouder gemeente Zaanstad en lid Bestuursplatform NZKG gaf aan dat zijn gemeente al in de geest van de Omgevingswet bezig is bij het Hembrugterrein. Het gebied  waar vroeger een munitiefabriek stond. Hierdoor wordt veel mogelijk. Straat: “We hebben samen met het Rijksvastgoedbedrijf (eigenaar terrein), gebruikers en omwonenden nagedacht over het profiel. Hier zal de toekomstige projectontwikkelaar rekening mee moeten houden. Omdat het Hembrugterrein aan een havengebied grenst zal er meer geluid dan gebruikelijk zijn. Veel mensen willen hier graag wonen en moeten dit dus accepteren. Door goede voorlichting weten bewoners van tevoren waar ze aan toe zijn.”

 

¹ Meer informatie over de Omgevingswet zie: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing