Minder stikstofruimte voor Tata Steel

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - De provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord scherpen de natuurvergunning, die in 2016 aan Tata Steel is verleend, aan. Dat betekent dat Tata Steel minder ruimte heeft om stikstof uit te stoten. Deze ruimte komt ten gunste van de natuur. De verwachting is dat door innovaties de komende jaren de stikstofuitstoot verder daalt en dat het bedrijf voldoende stikstofruimte behoudt om de komende jaren de omschakeling naar duurzame productie van groen staal mogelijk te maken.

Het bevoegd gezag, dat is de provincie Noord-Holland en namens deze de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), scherpen voortdurend vergunningen van Tata Steel aan. Het doel van deze overheden is een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond. De provincie vindt de omschakeling naar duurzame staalproductie wezenlijk voor een gezondere leefomgeving. Zij vindt het belangrijk dat Tata Steel voldoende stikstofruimte heeft om de omschakeling naar duurzame staalproductie te realiseren.
Jeroen Olthof, gedeputeerde Leefbaarheid, Milieu en Gezondheid: 'Ik zet mij er voor in dat we nog dit jaar met Tata Steel afspraken kunnen maken over een concreet tijdpad voor het realiseren van duurzame staalproductie. Hiermee creëren we ook duidelijkheid naar inwoners van de IJmond over het traject naar groen staal en sluiting van oude fabrieken.'

Verzoeken voor aanpassing van vergunningen
Begin 2022 heeft Mobilisation for the Environment bij de provincie drie verzoeken ingediend over vergunningen, die zijn verleend aan Tata Steel. Het eerste verzoek betreft de gehele of gedeeltelijke intrekking van de natuurvergunning, waarvoor de OD NHN is gemandateerd. Het tweede en derde verzoek betreffen het actualiseren van de omgevingsvergunning milieu, waarvoor de OD NZKG is gemandateerd. Het tweede verzoek betreft het aanscherpen van NOx (stikstofoxiden) en SO2 (zwaveldioxide) en het derde verzoek betreft het aanscherpen van de omgevingsvergunning milieu m.b.t. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en stof.

Ontwerpbesluit natuurvergunning
De vergunning is in 2016 op de juiste gronden verleend en er is geen sprake van strijd met wettelijke voorschriften en overtreding van de Wet natuurbescherming. Daarnaast zijn door de provincie Noord-Holland veel maatregelen uitgevoerd in de Natura 2000-gebieden die negatief beïnvloed worden door de neerslag van stikstof vanuit Tata Steel. Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland onderschrijven het besluit van de OD NHN om het verzoek om intrekking van de gehele natuurvergunning van Tata Steel af te wijzen. Wel kan op een aantal punten de bestaande natuurvergunning 2016 worden aangescherpt. Door genomen maatregelen bij de twee kooksfabrieken en de nieuwe wandeloven daalt de uitstoot van stikstof. Dat betekent dat de stikstofruimte in de natuurvergunning lager kan worden vastgesteld en ten gunste komt van de natuur. In 2025 of 2026 is de verwachting dat de uitstoot van de pelletfabriek door verduurzaming door middel van de DeNox-installatie aanzienlijk afneemt. Tegen die tijd wordt de natuurvergunning opnieuw tegen het licht gehouden en naar verwachting in 2026 geactualiseerd.

Nieuwe voorschriften uitstoot stikstof
Ook worden er nieuwe voorschriften voor uitstoot van stikstof opgelegd. Dit gebeurt voor mobiele bronnen op het terrein van Tata Steel zoals het vervangen van locomotieven, mobiele werktuigen en vrachtwagens door milieuvriendelijkere alternatieven. Daarnaast worden voorschriften toegevoegd met de verplichting de uitstoot van stikstof per jaar te monitoren en hierover jaarlijks te rapporteren.

Nieuwe voorschriften mitigatie stikstof
Tata Steel wordt verplicht om binnen een jaar in afstemming met de provincie de mogelijke extra beheermaatregelen in stikstofgevoelige habitattypen in de Natura 2000 gebieden in de provincie Noord-Holland te inventariseren bij de terreinbeherende organisaties en daarna binnen een half jaar een uitvoeringsplan met maatregelen te presenteren, inclusief de kosten.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning milieu
De OD NZKG werkt voortdurend aan de aanscherping en actualisatie van vergunningen van Tata Steel. Op korte termijn voldoet de omgevingsvergunning voor Tata Steel aan de Best Beschikbare Technieken (BBT). Een aantal actualisaties zijn op dit moment in voorbereiding. Tata Steel heeft een Vermijdings- en Reductieprogramma (VRP) bij de OD NZKG ingediend, die in april door de OD NZKG is goedgekeurd. In het VRP zijn maatregelen opgenomen om invulling te geven aan de minimalisatieverplichting. Deze maatregelen worden verankerd in maatwerkbesluiten door de OD NZKG. Na realisatie van de voorgenomen maatregelen voldoet Tata Steel aan de minimalisatieverplichting.
De wettelijke systematiek voor milieu zowel nationaal als Europees richt zich op emissiegrenswaarde per stof per bron en de toepassing van BBT. De OD NZKG kan daarom vanwege het ontbreken van de juridische basis, niet tegemoet komen aan de verzochte reductiepercentages voor de gehele inrichting. GS van Noord-Holland onderschrijven het besluit van de OD NZKG om de verzoeken voor actualisatie van de omgevingsvergunning milieu van Tata Steel af te wijzen.

De ontwerpbesluiten liggen vanaf donderdag 14 juli bij de OD NHN en ODNZKG - Bekendmakingen en via www.overheid.nl ter inzage voor een termijn van zes weken. Na verwerking van de zienswijzen volgt een definitief besluit.

Zie voor meer informatie:
Brief van GS Noord-Holland aan Provinciale Staten.

Informatie:
Provincie Noord-Holland, Raymond Fillet, tel. (06) 1830 6074
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Tom Jonker, tel. (06) 2246 0925
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, [email protected] of tel. (06) 4219 8543.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing