Provincie start gecoördineerde vergunningenprocedure voor Tata Steel

Door: Jan Pronk

IJMOND - Tata Steel wil met het project Everest koolstofdioxide (CO2) gaan afvangen en in lege gasvelden opslaan onder de zeebodem. Voor Everest zijn verschillende vergunningen nodig van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland stellen Provinciale Staten voor de vergunningenproces het project Everest gecoördineerd uit te voeren.
Tata Steel is met een jaarlijkse uitstoot van circa 12,3 miljoen ton CO2 nationaal een van de grootse uitstoters. Met het project Everest wil Tata Steel tenminste 5 miljoen CO2 afkomstig van de Hoogovens en de Oxystaalfabriek gaan afvangen. Dat is een forse reductie, passend bij de landelijke en provinciale beleidsdoelen. Met het project wordt waterstof geproduceerd.

Gecoördineerde vergunningenprocedure
GS stellen PS nu voor om de vergunningenprocedure te coördineren met de zogenaamde provinciale coördinatieregeling. De toepassing van de provinciale coördinatieregeling is nodig om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie uit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) van het ministerie van EZK en komt een forse stap in de reductie van CO2 in de IJmond en daarmee een belangrijke landelijke en provinciale doelstelling naderbij. Tata Steel moet deze subsidie overigens nog aanvragen bij het ministerie van EZK. De provinciale coördinatieregeling stroomlijnt het vergunningenproces en heeft een sneller verloop van eventuele beroepsprocedures, maar zegt niet of daarmee de vergunning ook daadwerkelijk verleend wordt. Dat moet de komende tijd blijken.

Tata Steel blijft zelf geheel verantwoordelijk voor het tijdig en juist indienen van de nodige vergunningsaanvragen.

Provinciaal ruimtelijk beleid
Voor het toepassen van de coördinatieregeling door de provincie moet er sprake zijn van een “project ter verwezenlijking van een onderdeel van het provinciaal ruimtelijk beleid”. De provincie Noord-Holland wil in 2050 een klimaatneutrale en volledig circulaire provincie zijn. Dit in lijn met de nationale doelstelling op dit gebied. De afvang en opslag van CO2 komt voort uit afspraken die tussen het Rijk en de industrie zijn gemaakt in het Klimaatakkoord van 2019. De landelijke CO2 opgave voor de gehele industrie bedraagt 19,4 miljoen ton CO2 reductie in 2030. Everest is met een afvang van 5 miljoen ton CO2 een essentieel project om de nationale CO2 doelstellingen te halen en het vormt een concrete stap voor de productie van waterstof.

Belang voor hele Noordzeekanaalgebied
Het project Everest staat niet op zichzelf. De door Everest af te vangen CO2 moet naar lege gasvelden op de Noordzee worden getransporteerd. Hier is een transportnetwerk en een compressorstation voor nodig. De aanleg van een CO2 netwerk is afhankelijk van de beschikbaarheid van CO2 van Tata Steel. Everest is de “enabling customer”, en daarmee essentieel voor het beschikbaar komen van een CO2-netwerk in het Noordzeekanaal-gebied. Andere bedrijven kunnen het netwerk vervolgens ook gebruiken om afgevangen CO2 op zee op te slaan of om CO2 te gebruiken als grondstof. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is op basis van de mijnbouwwet van rechtswege het bevoegde gezag voor CO2 opslag op zee.

Alternatief voorstel FNV
Onlangs is er door onder andere de FNV een alternatief voorstel voor de reductie van CO2 en het project Everest naar voren gebracht. De provincie onderschrijft het belang van een haalbaarheidsstudie voor dit alternatief. De door GS genomen besluiten voor een gecoördineerde vergunningenprocedure voor Everest staan dit alternatief niet in de weg.

Naar een gezondere leefomgeving in de IJmond
Op 17 november 2020 heeft de provincie samen met de IJmondgemeenten het Programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond vastgesteld. Dit programma bestaat uit een samenhangend pakket van bestaande en nieuwe maatregelen, zowel voor de korte (2020-2022) als voor de lange termijn. Op de korte termijn scherpen we de vergunning van Tata Steel aan waar dat binnen wet- en regelgeving mogelijk is, houden we meer en intensiever toezicht, doen we onderzoek naar de gezondheid en verbeteren we de communicatie naar en dialoog met omwonenden. Tata Steel heeft verder gisteren de eerder aangekondigde investering van 300 miljoen euro nader uitgewerkt om tussen nu en 2023 - 2025 maatregelen te realiseren voor minder negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid en veiligheid in de IJmond.
De opslag van CO2 is één van de onderdelen van de ambitie voor een duurzame toekomst en CO2-neutraal staal. Dit is een ontwikkeling voor de langere termijn. Deze ambitie past bij de maatschappelijke opgave van een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond omdat innovaties voor duurzaamheid gepaard gaan met minder emissies en dus met minder negatieve gevolgen voor de gezondheid.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing