Provincie stelt vervoerplannen OV vast

Door: Raimond Bos

HAARLEM - Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 13 september 2011 de vervoerplannen van Connexxion voor de regio’s Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord vastgesteld. Door de korting op het provinciefonds heeft de provincie Noord-Holland voor de eerstkomende jaren minder geld beschikbaar voor het openbaar vervoer. Het gaat hierbij om bezuinigingen ter hoogte van ongeveer € 10,2 miljoen per jaar op een totaal budget voor OV van  € 48,8 miljoen. Dit heeft consequenties voor de nieuwe dienstregeling die op 11 december 2011 ingaat. In de periode februari – juni is intensief overleg gevoerd met gemeenten en reizigersorganisaties, waarna aan Connexxion de volgende uitgangspunten zijn meegegeven voor de dienstregeling vanaf 2012: structureel 4 miljoen bezuinigen op de dienstregeling, zo min mogelijk reizigers benadelen, inzetten op een sterk verbindend en grofmaziger busnetwerk, bezuinigingen doorvoeren op slecht bezette lijnen en ritten, kleiner materieel inzetten waar de vervoervraag dit toestaat en parallelle treinverbindingen erkennen als alternatief voor de bus. De nieuwe dienstregeling die ingaat op 11 december zal voldoen aan deze uitgangspunten en komt voor een groot deel tegemoet aan de wensen van de gemeenten en de reizigersorganisaties. Dit laat onverlet dat bezuinigingen op de dienstregeling altijd consequenties hebben. Er vervalt een aantal slecht gebruikte verbindingen, er rijden minder vaak bussen op sommige slecht bezette lijnen, mensen zullen soms verder moeten lopen of fietsen naar een bushalte, dan wel de trein als alternatief moeten nemen en er zal in een aantal gevallen meer moeten worden overgestapt. Het lijnennetwerk in de provincie Noord-Holland wordt per december 2011 weliswaar beperkter van omvang en beperkter qua frequentie; wat overblijft is een sterk verbindend en grofmaziger busnetwerk dat tegemoet komt aan de vervoervraag. In goed onderling overleg met Connexxion, de vervoerder van de openbaar vervoerconcessies Noord-Holland Noord en Haarlem-IJmond is eerst een pakket bezuinigingsmaatregelen uitgewerkt dat de reizigers niet of nauwelijks treft. Het gaat hierbij om toestaan van reclame op de bussen, verlenging van de concessieduur, snijden in de overhead en aanpassen van de eisen aan de voertuigen. Daarnaast is met ingang van 1 mei 2011 de zondagdienstregeling versoberd. Op rustige momenten en op rustige lijnen zijn frequentieverlagingen doorgevoerd en her en der zijn eerste en laatste ritten geschrapt.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing