Provincie stroomlijnt vergunningprocedures voor verduurzaming van Tata Steel

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - Omdat Tata Steel haar plannen voor de productie van duurzaam staal op onderdelen heeft aangepast, hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland een gewijzigd voornemen projectbesluit genomen. Met het gewijzigde voornemen projectbesluit worden de procedures voor aanvraag van vergunningen voor de aangepaste plannen gestroomlijnd.

De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat de IJmond schoner en gezonder wordt, waar ruimte is voor een toekomstbestendig Tata Steel. De provincie blijft zich inzetten om de negatieve gevolgen voor leefomgeving van de omwonenden en het klimaat terug te dringen.

De provincie doet dit in nauwe samenwerking met Tata Steel, inwoners, gemeenten in de IJmond, het Rijk en andere belanghebbenden in de regio.

Procedures stroomlijnen binnen randvoorwaarden

Vanuit haar rol als bevoegd gezag heeft de provincie in maart de projectprocedure gestart voor de plannen van Tata Steel voor verduurzaming van de staalproductie (Heracless-Groen Staal). Na de participatie in het voorjaar heeft Tata Steel besloten haar plannen voor de toepassing van technologie voor verduurzaming aan te passen en de provincie verzocht een gewijzigd voornemen projectbesluit voor de vergunningprocedures te nemen.

Jeroen Olthof, gedeputeerde Leefomgeving, Milieu en Gezondheid: 'De provincie wil bedrijven die willen verduurzamen ondersteunen. Met het gewijzigde voornemen projectiebesluit worden de procedures voor vergunningaanvragen gestroomlijnd. Daarbij blijven de voorwaarden, die voor de provincie belangrijk zijn, overeind staan: een zorgvuldige participatie, sluiting van kooksgasfabriek 2 en hoogoven 7 vóór 2030, een reductie van CO2-uitstoot met 5 Megaton en een positieve impact op de leefomgeving in de IJmond door een vermindering van de uitstoot van Tata Steel.'

Meer verwerking van schroot

Een belangrijke wijziging in de plannen van Tata Steel is dat er in de eerste fase van het project Heracless-Groens Staal een Electric Arc Furnace (EAF)-smelter komt in plaats van 3 kleinere REF-smelters. Met de EAF en een te bouwen Direct Reduction Plant (DRP) kan er meer schroot worden verwerkt. Dit bevordert het hergebruik (circulariteit) van staal. Een nadeel van de EAF is dat er geen hoogwaardig staal kan worden gemaakt. Zolang kooksgasfabriek 1 en hoogoven 6 in bedrijf zijn kan hoogwaardig staal worden geproduceerd. In een latere fase van Heracless-Groen Staal wil Tata Steel 3 kleine REF's en nog een DRP bouwen om ook hoogwaardig groen staal te kunnen maken. Dan worden ook kooksgasfabriek 1 en hoogoven 6 gesloten.

Aanvullende participatieronde door Tata Steel

In verband met de gewijzigde plannen heeft Tata Steel het participatieplan aangevuld. In lijn met de Omgevingswet staat Tata Steel als initiatiefnemer aan de lat voor de participatie. Daarbij blijft de provincie procesmatig toetsen of Tata Steel volgens het participatieplan werkt. De aanvullende participatie vindt vier weken plaats van 8 november tot 8 december Tata Steel organiseert een participatiebijeenkomst op 28 november 2023 in Beverwijk. De provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) zijn daarbij aanwezig.

In de aanvullende participatieronde kunnen omwonenden en andere belangstellenden hun inbreng leveren op de aanpassing. Het gaat om aanvullende participatie, omdat er al voor de zomer participatie heeft plaatsgevonden met waardevolle inbreng, die wordt meegenomen in de vervolgstappen. Tata Steel heeft aangegeven hoe zij specifieke inbreng uit de eerste participatiefase willen meenemen in de nog op te stellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en het Milieueffectrapport (MER). De provincie en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) betrekken de eerdere inbreng bij het opstellen van een advies op de NRD.

Nieuwe planning

Door de gewijzigde plannen van Tata Steel is ongeveer 9 maanden vertraging ontstaan in de procedure voor de eerste vergunningaanvragen door Tata Steel voor het Heracless-Groen Staal. Deze vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning wil Tata Steel inhalen door tijdens de fase, waarin men tegen de vergunningen in beroep kan gaan (12 maanden), al te starten met bouwen. Dat is onder de voorwaarden van de vergunning in principe toegestaan, maar voor rekening en risico van Tata Steel. Tata Steel heeft aangegeven dat met deze planning de kooksgasfabriek 2 en hoogoven 7 vóór 2030 worden gesloten.

Provincie betrokken bij maatwerkafspraak tussen Rijk en Tata Steel

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil maatwerkafspraken maken over verduurzaming van de industrie. De minister heeft aangegeven aan externe adviseurs advies te vragen om de maatwerkinzet voor Tata Steel af te wegen tegen alternatieven, bijvoorbeeld als de Staat geen maatwerkafspraak maakt, een gefaseerde aanpak of alleen verder gaande verduurzamingsroutes. Het is niet aan de provincie vanuit haar rol als bevoegd gezag voor het projectbesluit en de vergunningaanvraag van Tata Steel, om deze brede afweging van alternatieven te maken. De minister heeft in haar brief aan de Tweede Kamer het belang onderstreept dat Tata Steel in de tussentijd doorgaat met de voorbereidingen voor Heracless-Groen Staal en dat de provincie met de OD NZKG verder gaan met de bijbehorende projectprocedure.

De provincie vindt het belangrijk om naast haar rol als vergunningverlener ook op andere manieren wordt gewerkt aan een schoner en veiliger IJmond. De provincie dringt er bij het Rijk aan om gezondheid een betere plek in wet- en regelgeving te geven en bovenwettelijke maatregelen voor een gezondere IJmond op te nemen in de maatwerkafspraak met Tata Steel.

Voor meer informatie:

www.noord-holland.nl/groenstaal

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing