Raadscommissie: Beverwijkse participatievisie krijgt groen licht

Door: Ab Jenema

Beverwijk – De nieuwe Beverwijkse participatievisie heeft groen licht gekregen van de raadscommissie. Een Tijdelijke Raadscommissie Inwonersparticipatie (TRIP), bestaande uit raadsleden en externen, heeft zich bezig gehouden met een onderzoek om participatie nog beter vorm te geven. Het opgeleverde eindproduct geeft daarvoor concrete handvatten en is toegesneden op wat werkt voor de stad.

Hoe zat het ook alweer?
De onderzoekscommissie heeft, onder goedkeuring van de gemeenteraad, als opdracht gehad om de volgende vraag te beantwoorden. Hoe kunnen de inwoners van de gemeente Beverwijk zo goed mogelijk meedenken en meedoen over en aan beleidsvraagstukken in hun leefomgeving en de inhoud daarvan meebepalen? En hoe kunnen de raad, het college en de organisatie de ruimte hiervoor bevorderen?

Kansen op meer samenwerking
Vrijwel alle fracties in de commissies waren lovend over het werk dat is verzet om tot een Beverwijkse participatie aanpak te komen. Namens de fractie van Gemeentebelangen zei Backer dat het een lang proces is geweest, ‘een zoektocht zelfs’. Nu ligt er een aanpak op hoofdlijnen. De uitwerking van de aanpak zal in de praktijk nog een uitdaging worden, voorzien Geel (VVD) en Ilhan (PvdA). Tegelijkertijd zijn er daardoor ook genoeg kansen. Zoals ‘kansen op meer samenwerking’ zei Van Luijn namens SamenBeverwijk.

Nieuwe werkwijzen
Uit het advies volgt dat met enkele kleine projecten wordt begonnen om inwoners meer bij projecten te betrekken. Specifiek worden projecten in de openbare ruimte, het sociaal domein en de Omgevingswet genoemd. Nieuw is verder bijvoorbeeld dat met dit plan van te voren veel meer met de inwoner gecommuniceerd gaat worden op welke punten mee mag worden gepraat of beslist. Daarnaast wordt een begeleidingscommissie met enkele raadsleden in het leven geroepen die de nieuwe werkwijze nauwgezet volgt en de raad daarover adviseert. In de commissie was ook begrip voor het feit dat nog niet alles tot in detail geregeld is. Het is aan de raad om hier scherp op te zijn, zei Hazeveld (Democraten Beverwijk). Zijn inbreng was er onder meer op gericht dat zoveel mogelijk dezelfde discussies vermeden moeten worden om ‘straks echt effectief aan de slag te kunnen gaan.´

Ruimte geven en loslaten
‘Participatie is ruimte geven, maar ook loslaten,’ zei Waijers (VRIJ!). Hij pleitte ervoor dat de gemeente straks een goede balans moet gaan vinden tussen die twee punten. ‘En om zoveel mogelijk mensen te bereiken zonder steeds dezelfde betrokkenen terug te zien. Klein beginnen is misschien wel het beste om te doen.’ Hekman (CDA) viel hem op dit punt bij en stelde dat vertrouwen, over en weer, een nog belangrijker waarde in het proces wordt. D66-woordvoerder Vessies gaf aan dat hiermee een mooi en inspirerend eindresultaat voorligt ‘dat op de kortst mogelijke termijn mag worden uitgevoerd’.

Omdenken
‘Participatie is niet alleen een zaak van de samenleving, maar ook van het college en de uitvoerende ambtenaren,’ zei Hopman (GroenLinks). ‘Inspraakmogelijkheden bestaan al langere tijd. Het gaat er ook om hoe bewoners die inspraak ervaren.’ Wat hem betreft moet zoveel mogelijk worden geprobeerd om de organisatie te laten omdenken. ‘Het is meer is dan alleen de helft plus één: het gaat er ook om dat democratische waarden worden meegenomen’. Als lid van de onderzoekscommissie gaf Uiterwijk (VRIJ!) aan dat het voor de alle betrokken partijen een lastige maar uitdagende klus wordt. ‘Het vraagt om een andere benadering. Maar de raad blijft de kaders stellen.´ Volgens haar is het heel belangrijk dat inwoners ook steeds weten wat de mate van participatie is en tot hoe ver die reikt.

Na beraadslaging bleek dat het advies geagendeerd mag worden als hamerstuk tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2020.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing