Regionale samenwerking voor een toekomstbestendige woonregio Zuid-Kennemerland/IJmond

Door: Ab Jenema

IJMOND - De gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond werken samen met de provincie Noord-Holland aan een gezamenlijke missie: een aantrekkelijke en gevarieerde woonregio blijven, toekomstbestendig en met plek voor alle inwoners. Dit staat in het regionale Woonakkoord dat zij met elkaar zijn aangaan. Provincie en gemeenten gaan met betrokken partijen 20 geformuleerde doelen uit (laten) voeren, waaronder: uitbreiding van de woningvoorraad (inclusief betaalbare woningen) in elk van de gemeenten; passend huisvesten van allerlei doelgroepen met en zonder behoefte aan zorg, duurzame nieuwbouw en verduurzaming van bestaande woningen.

Aantrekkelijke en toekomstbestendige woonregio 
In het Woonakkoord voor Zuid-Kennemerland/IJmond 2021-2025 staat de ambitie dat de betrokken gemeenten en de provincie samenwerken met partijen, zoals woningcorporaties, marktpartijen en zorgaanbieders aan deze belangrijke regionale woonopgaven. Alle regionale corporaties hebben aangegeven het Woonakkoord te onderschrijven. Behalve het zorgdragen voor voldoende betaalbare en duurzame woningen voor alle inwoners, beoogt het akkoord ook een betere doorstroming op de woningmarkt, zodat meer mensen kunnen wonen in een huis dat past bij hun inkomen, levensfase en woonwensen.

Haarlems wethouder Wonen en voorzitter van het overleg met de regiogemeenten Marie-Thérèse Meijs: “Ik ben trots op dit Woonakkoord. We gaan de komende jaren door op de ingeslagen weg en zetten gezamenlijk onze schouders eronder. De regionale samenwerking is hard nodig om tegemoet te kunnen komen aan de grote vraag naar woningen van allerlei doelgroepen.”

Cees Loggen, portefeuillehouder Wonen van provincie Noord-Holland: “Kennemerland/IJmond is een fantastisch gebied om te wonen, werken en recreëren. Hier zijn veel betaalbare en goed bereikbare nieuwe woningen nodig met behoud van de prachtige omgeving en met veel aandacht voor klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair bouwen. Daar zetten wij ons als provincie, gemeenten en betrokken partners samen voor in.” 

Samen verder bouwen
Het Woonakkoord 2021-2025 bestaat uit een Bestuursakkoord met geformuleerde doelen voor de komende 5 jaar en een Uitvoeringsagenda met concrete acties. De colleges van de zeven gemeenten in Zuid-Kennemerland/IJmond (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort) en de provincie Noord-Holland zijn op 9 februari de Uitvoeringsagenda met elkaar aangegaan. Gemeente Velsen doet dat op 16 februari. De betrokken gemeenteraden spreken daar aansluitend over. Als ook zij akkoord zijn, start de uitvoering.

Voor de uitvoering van dit Woonakkoord en die van de andere regio’s in de provincie stelt de provincie Noord-Holland een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar voor 5 jaar. Het Woonakkoord is te vinden op www.heemskerk.nl/laatste-nieuws.

.

 

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing