Resultaten jaarlijks Wmo-onderzoek

Door: Cor Beumer

BEVERWIJK – De gemeente Beverwijk is verplicht jaarlijks onderzoek te doen naar de tevredenheid van haar inwoners over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit jaar is onderzocht hoe Beverwijkers denken over de leefbaarheid, sociale samenhang en veiligheid. Het onderzoek is gedaan door onderzoeksbureau Companen.

Het onderzoek is gedaan door middel van een digitale enquête onder de inwoners van Beverwijk en een telefonische enquête onder Wmo-cliënten. De resultaten zijn voor Beverwijk als geheel en per wijk weergegeven. Voor het eerst heeft de gemeente ook gekeken hoe kwetsbare mensen en hun buurtgenoten de leefbaarheid en veiligheid beleven. Dit is gedaan, omdat steeds meer kwetsbare mensen langer zelfstandig blijven wonen (extramuralisatie van de zorg) en er meer en meer een beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van mensen (kanteling Wmo). Het is voor de gemeente belangrijk om te weten wat dit betekent voor kwetsbare mensen en voor buurtgenoten en wat dit betekent voor het voorzieningenniveau.

Uitkomsten van het onderzoek
De uitkomsten van het onderzoek zijn nagenoeg gelijk aan die van voorgaande jaren en wijken niet veel af van de landelijke trends. De helft tot twee derde van de inwoners is tevreden over het onderhoud aan de infrastructuur, de begaanbaarheid van stoepen en straten en het onderhoud aan parken, plantsoenen en parken. De inwoners van Beverwijk wonen prettig in hun buurt. Ondanks de constatering dat bepaalde wijken wat minder sociale samenhang kennen en wat meer sociale problemen, komt dit niet tot uitdrukking in hoe prettig men de buurt ervaart. Ongeveer twee derde voelt zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de eigen buurt. Meer dan 80% is tevreden over de winkels voor dagelijkse behoeften. Men is tevreden over de aanwezigheid van huisartsen. Ook nu weer ligt de nadruk op overlast door hondenpoep, parkeeroverlast en te hard rijden. In enkele buurten voelen mensen zich onveilig door rondhangende groepen jongeren. Nog geen derde van de ouders met kinderen is tevreden over de aanwezigheid van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Veel mensen zijn niet op de hoogte van het CJG. 60% is tevreden over het openbaar vervoer. Bijna de helft is tevreden over speelplekken voor kinderen. Bijna een derde is ontevreden over voorzieningen voor jongeren. Bijna 40% van de senioren (65+) is tevreden over ontmoetingsplekken voor ouderen. Men is over het algemeen tevreden over de sportvoorzieningen. Een overgroot deel van de inwoners is tevreden over hun woning en ruim 80% voelt zich er veilig. Ongeveer een kwart van de 65-plussers zou graag in een woning willen wonen, die geschikt is voor senioren. De waardering van de woon- en leefomgeving is gestegen vergeleken met 2008 van 7,1 naar 7,3. De waardering voor Beverwijk als woonplaats is gestegen van een 6,5 naar een 6,8.

De meeste bewoners hebben geen problemen met hun sociale contacten. Bijna 80% geeft aan dat er altijd wel iemand in de omgeving is bij wie ze met dagelijkse problemen terecht kunnen en ruim 80% kan terugvallen op iemand bij narigheid. Ongeveer 10% vindt het moeilijk om aan sociale activiteiten deel te nemen. Voor sommigen is het te duur. Ongeveer 1 op de 10 mensen kent iemand in de directe omgeving waar hij zich ernstige zorgen over maakt. Men weet niet altijd hoe men in zo’n geval moet handelen.
De schaalscore voor de sociale cohesie scoort in Beverwijk een 5.9 op een schaal van 1 – 10. Landelijk lag dat in 2012 iets hoger namelijk een 6.2. Op de fysiek kwaliteit scoort Beverwijk een 3.8. In Nederland ligt de gemiddelde score op 3.3.
Het werk van de politie is voor veel inwoners niet zichtbaar. De tevredenheid over het functioneren van de politie in de buurt is sinds 2008 behoorlijk afgenomen. In 2008 was ruim de helft tevreden en nu is dat nog een derde. Ook het werk van de gemeente op het gebied van het verbeteren va de leefbaarheid en veiligheid in de buurten is voor veel mensen niet duidelijk.

Kwetsbare groepen
In het onderzoek is gekeken naar drie groepen kwetsbare inwoners namelijk ouderen met beginnende dementie, mensen met een licht verstandelijke beperking en enkele alcohol- en drugsverslaafden. Kwetsbare mensen hebben vaak ondersteuning nodig bij het huishouden en het kunnen omgaan met geld. Bij beginnende dementie is ook steeds meer behoefte aan hulp bij verzorging en vervoer naar dagbesteding. Het rijksbeleid is erop gericht meer en meer een beroep te doen op de sociale omgeving van mensen en de eigen kracht. In veel gevallen kan men de consequenties van het eigen handelen niet overzien. Dat kan leiden tot overlast. Problemen kunnen ontstaan bij een concentratie van mensen met een beperking in oudere delen van de huurwoningvoorraad. Mensen die behoren tot een kwetsbare groep, hebben vaak een beperkt sociaal netwerk, dat in veel gevallen bestaat uit mensen met dezelfde problemen. Ouderen met beginnende dementie hebben veelal meer mogelijkheden doordat zij een partner hebben en/of kinderen.  
Ruim een kwart van de Beverwijkers geeft aan, dat zij merken dat er meer hulpbehoevende mensen in hun wijk wonen. De meeste mensen merken niets of weten het niet. Een deel van de bewoners is bereid om te helpen, maar weet niet wie hulp nodig heeft of wat zij kan doen.

Wat doet de gemeente met het onderzoek?
De resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen van het onderzoeksbureau worden gebruikt als input voor de uitwerking van het Project zorginfrastructuur en betrokken bij de veiligheidsanalyse voor de nieuwe Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid.
Het hele rapport is te vinden op www.beverwijk.nl.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing