Stichting Duinbehoud presenteert visie voor natuurherstel Nederlands duingebied

Door: Jan Pronk

IJMOND - Ondanks succesvol herstel in de afgelopen jaren staat de natuur in het Nederlands duingebied nog steeds onder druk. Verdere actie is daarom nodig. Dat constateert Stichting Duinbehoud in haar nieuwe visie ‘Samen voor de kust, Duinbehoud voor mens en natuur’. Daarin beschrijft de stichting wat er volgens haar de komende vijf jaar moet gebeuren om de Nederlandse duinen aantrekkelijker te maken voor natuur en recreanten.

Herstelwerkzaamheden hebben de biodiversiteit van het duingebied in de afgelopen veertig jaar verbeterd. Zo zijn de waterleidingbedrijven overgeschakeld naar een natuurvriendelijkere manier van drinkwaterproduktie met veel minder vervuiling van het duingebied en herstel van vochtige duinvalleien. Ook andere duinbeheerders pasten hun werkwijze aan. Door dynamisch kustbeheer kon het dichtgegroeid duingebied verjongen en namen natuurlijke duinen de plaats in van strakke zanddijken langs de kust. Toch moet er volgens Stichting Duinbehoud meer gebeuren om de duinen te herstellen, zodat ze aantrekkelijker worden voor natuur en recreanten.

Terugdringen van stikstof
Dagelijks komen grote hoeveelheden stikstof via de lucht in het duingebied terecht. Daardoor overwoekeren snelgroeiende plantensoorten als duinriet en braam de soortenrijke kruidenvegetaties. Duinbehoud pleit in haar visie voor het terugdringen van de stikstofneerslag. Dat kan door om te schakelen naar een meer duurzame vorm van landbouw, kolencentrales aan te pakken en in te zetten op elektriciteit uit zon en wind.

Ruimte voor de natuur
Ook toename van verstedelijking en toerisme legt een grote druk op het duingebied. Dat bemoeilijkt het herstel van de biodiversiteit. Duinbehoud wil meer ruimte geven aan de natuur. Aan de zeezijde kan daarvoor de kust worden verbreed, naar het voorbeeld van de Zandmotor voor de kust van het Westland. Aan de landzijde bieden voormalige landbouwgronden ruimte voor de aanleg van nieuwe natuur.

Budget voor beheer
Verder ziet Duinbehoud dat terreinbeheerders van duingebieden moeite hebben om rond te komen. Dat gaat niet alleen ten koste van de biodiversiteit, maar ook van het onderhoud van paden en recreatieve voorzieningen. Duinbehoud vindt dat overheden daarom ruimer budget beschikbaar moeten stellen voor het beheer van het duingebied.

Natuur in Nederland herstelt zich maar langzaam
Marc Janssen, directeur van Stichting Duinbehoud: ‘We lezen het regelmatig in de krant: het gaat slecht met de natuur in Nederland. Jaarlijks rapporteren diverse onderzoeksinstituten over de toestand van de natuur. Keer op keer concluderen ze dat het slecht gaat en dat het herstel van de natuur slechts langzaam verloopt.”

Vorige week berichtte ook het milieuagentschap van de Europese Unie in het rapport “State of Nature 2020” over de slechte toestand van de natuur. De conclusie van het milieuagentschap: “Niet-duurzame land- en bosbouw, stedelijke wildgroei en vervuiling zijn de belangrijkste oorzaken van de drastische achteruitgang van de Europese biodiversiteit, die het voortbestaan van duizenden diersoorten en habitats bedreigt.”

Over Stichting Duinbehoud
Stichting Duinbehoud zet zich in voor het behoud en het herstel van de Nederlandse duinen. Waar nodig komt zij in actie tegen aantastingen van de natuur aan de kust. Tevens neemt zij initiatieven voor herstel van die natuur. De Stichting Duinbehoud behartigt de belangen van de natuur en de belangen van de mensen die willen genieten van die natuur.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing