Verdieping samenwerking IJmondgemeenten

Door: Bos Media Services

BEVERWIJK - Gisteren hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen de Strategische IJmondagenda aangeboden aan de IJmondcommissie en aan de raden van de drie gemeenten. Met de Strategische IJmondagenda wordt getracht de slagvaardigheid van het openbaar bestuur in de IJmond te verstevigen. De drie colleges realiseren zich dat de posities van de IJmondgemeenten op punten verschillend zijn, maar duidelijk is dat het in het belang van inwoners, bedrijfsleven en organisaties is dat de IJmondsamenwerking versterkt wordt. 

Met de Strategische IJmond Agenda geven de drie gemeenten verder richting en verdieping aan de IJmondiale samenwerking. Dit nadat er in de afgelopen jaren al een aantal belangrijke stappen is gezet. De agenda geeft een gezamenlijk toekomstperspectief op inhoudelijke onderwerpen. De drie colleges hebben de agenda zo concreet mogelijk gemaakt om inzicht te geven in de activiteiten waar de drie gemeenten de komende jaren in gezamenlijkheid voor staan.

De functie van de Strategische IJmond Agenda is meerledig. Ten eerste geeft deze agenda focus aan de IJmondiale samenwerking. Er wordt gericht een aantal onderwerpen benoemd dat deze samenwerking zal versterken en versnellen. Tegelijkertijd zorgt de agenda voor overzicht. Door meer samen te werken, wordt ervaring opgebouwd, en leren de drie gemeenten elkaar nog beter kennen. Tevens is de agenda een communicatiedocument. Op basis hiervan maken de drie IJmondgemeenten aan inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties duidelijk welke richting de agenda heeft.

De agenda is een 'levende agenda', dat wil zeggen dat in de loop der tijd agendapunten uitgevoerd zullen zijn, en er ook weer agendapunten aan toe zullen worden gevoegd. De drie colleges kijken nadrukkelijk naar de toekomst: hoe kunnen we gezamenlijk met z’n drieën als IJmondregio sterker komen te staan? De colleges menen dat dit in het belang is van een ieder: de inwoners, maatschappelijke organisaties en instellingen en het bedrijfsleven. De colleges geven aan dat men voortdurend lenig moet zijn om op actuele trends en ontwikkelingen in te kunnen spelen. Daarnaast vertrouwen de colleges er op dat een nauwere samenwerking ook leidt tot een groeiend beeld hoe de IJmond in de toekomst bestuurlijk wordt georganiseerd.

De drie gemeenten gaan nu de volgende fase in waarin de structuur van nauwere samenwerking nader wordt verkend zodat de gemeenten in het najaar van 2016 kunnen kiezen welke structuur het best bij de IJmond past. In IJmondiaal verband (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in de regionale samenwerking. De gemeenteraden van de drie gemeenten hebben al diverse richtinggevende en kaderstellende documenten vastgesteld, zoals de mobiliteitsvisie, de visie
luchtkwaliteit, een MRA-agenda van de IJmond. Daarnaast hebben de drie gemeenten samen opgetrokken in het kader van de decentralisaties.

Inwoners hebben nu al profijt van de IJmondiale samenwerking. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • In het sociaal domein heeft de IJmondsamenwerking diverse concrete resultaten opgeleverd, zoals de 'zachte landing' en goede en betaalbare zorg voor iedereen die het nodig heeft.
  • Het project 'Route du soleil IJmond'. Dit is een gezamenlijke IJmond-regeling die bewoners en bedrijven financieel ondersteunt bij het installeren van zonnepanelen, verduurzamen van bestaande bouw etc.
  • Met de gezamenlijke bereikbaarheidsaanpak IJmond bereikbaar zijn de drie gemeenten in staat om goed te profiteren van rijkssubsidies. Ook waren de gemeenten in staat om snel in te springen op de renovatie van de Velsertunnel en de geldstromen van Rijkswaterstaat die hiermee samenhangen. Denk hierbij aan de 2e pont en diverse fietsmaatregelen.
  • Een ander voorbeeld is het verbinden van fiets- en wandelroutes in de IJmond. Hierdoor kunnen bewoners en bezoekers op een aantrekkelijke wijze verschillende lokale bezienswaardigheden bezoeken.
  • Een gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (denk aan het havengebied van IJmuiden en Beverwijkse Bazar. Dit is een ander voorbeeld van hoe de IJmond gezamenlijk sterk staat en een maatschappelijk vraagstuk aanpakt.


Nu wordt onder andere voorgesteld gedrieën een gezamenlijke detailhandelsvisie te maken. Daarnaast wordt verder gewerkt aan een transformatieagenda voor het sociaal domein (zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen enz.). Ook wordt voorgesteld een onderzoek te starten naar een gezamenlijke bedrijfsvoering op de onderdelen personeelsbeleid en handhaving openbare ruimte. Voorts wordt gewerkt aan een agenda op het gebied van recreatie en toerisme. Het kansenonderzoek van 2013 heeft geholpen bij het vormgeven van de IJmondiale samenwerking. Een mooi voorbeeld is de IJmondcommissie waarin de IJmondgemeenteraden gezamenlijk regionale vraagstukken bespreken.

advertenties

Autoverzekering vergelijken
Bloemsierkunst De Duinroos
Energie vergelijken
Goedkoopste Energieleverancier
TarwegrasKoning
Energie Vergelijken
Aansprakelijkheidsverzekering
Energievergelijker
Lenary.nl
Kentekencheck
goedbegin.eu
Sim Only Check
Fietspoint
Vergelijk vaste lasten
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
Ikvergelijk.nu
Online Casino Informatie
Telefoon.nl
Creditcard.nl
huizenmarkt.nl
Genesis Casino
Zonvakantie Oktober
Independer
TV Expert
Online Casino Legends
Radio Control Expert
SimOnly Discount
Outdoor kleding
Uitvaartverzekering.nl
HaardenExpress
Zakelijk bankieren
iDeal Casinogids
Uitvaartverzekering vergelijken
Vegas Hero
Voice Over Agency
Marriott Vacation Club