Vergunning Tata Steel aangescherpt: aanzienlijk minder uitstoot stikstof

Door: Jan Pronk

IJMOND - De provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord scherpen de natuurvergunning aan die in 2016 aan Tata Steel is verleend. Dat betekent dat de ruimte van Tata Steel voor de uitstoot van stikstof met ongeveer 8% wordt ingeperkt. Deze ruimte komt ten gunste van de natuur. In 2026 wordt de vergunning opnieuw geactualiseerd, nadat de komende periode nieuwe maatregelen zijn genomen om de uitstoot van stikstof fors verder te beperken met ongeveer een kwart van de totale uitstoot. Het staalbedrijf behoudt voldoende stikstofruimte om de komende jaren de omschakeling naar duurzame productie van groen staal mogelijk te maken.

Verzoeken voor aanpassing van vergunningen

Begin 2022 heeft Mobilisation for the Environment bij de provincie drie verzoeken ingediend over vergunningen, die zijn verleend aan Tata Steel. Het eerste verzoek betreft de gehele of gedeeltelijke intrekking van de natuurvergunning, waarvoor de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is gemandateerd. Het tweede en derde verzoek betreffen het actualiseren van de omgevingsvergunning milieu, waarvoor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is gemandateerd. Specifiek betreft het tweede verzoek  het aanscherpen van NOx (stikstofoxiden) en SO2 (zwaveldioxide), terwijl het derde verzoek het aanscherpen van de omgevingsvergunning milieu m.b.t. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en stof betreft.

De definitieve besluiten zijn nu genomen, nadat de ontwerpbesluiten van de beide Omgevingsdiensten in juli en augustus ter inzage hebben gelegen en waarop zienswijzen zijn ingediend. Gedeputeerde staten van Noord-Holland onderschrijven de definitieve besluiten van de OD NHN en OD NZKG.

Besluit natuurvergunning: inperking uitstoot stikstof

De natuurvergunning is in 2016 op de juiste gronden verleend en er is geen sprake van strijd met wettelijke voorschriften en overtreding van de Wet natuurbescherming. Wel wordt op een aantal punten de bestaande natuurvergunning 2016 aangescherpt. Door genomen maatregelen bij de kooksfabrieken en de nieuwe oven bij de warmbandwalserij daalt de uitstoot van stikstof. In de aangescherpte natuurvergunning wordt de stikstofruimte ongeveer 8% lager vastgesteld. Deze ruimte komt ten gunste komt van de natuur.

De verwachting is dat in 2025/2026 de uitstoot van stikstof door de pelletfabriek door verduurzaming door middel van de DeNox-installatie aanzienlijk afneemt. De natuurvergunning zal in 2026 worden geactualiseerd.

N.a.v. ingediende zienswijzen op het ontwerpbesluit is in het definitieve besluit de eerder opgelegde onderzoeksverplichting kooksfabriek 1 opgenomen. Tata Steel moet onderzoek doen naar mogelijke maatregelen om de uitstoot van stikstof bij kooksfabriek 1 te beperken, bijvoorbeeld door een DeNOx-installatie. Als uit het onderzoek blijkt dat beperking van uitstoot van stikstof mogelijk is, wordt dit verwerkt bij de actualisatie van de natuurvergunning in 2026.

Route naar Groen Staal

N.a.v. een aantal zienwijzen wordt in het definitieve besluit expliciet de route naar Groen Staal genoemd. In het besluit wordt het genoemd om als onderdeel mee te nemen in de actualisatie van de vergunning in 2026. Daarmee is het dus niet vrijblijvend. Er wordt op toegezien dat Tata Steel daadwerkelijk concrete plannen presenteert voor de omschakeling naar groen staal die kunnen worden opgenomen in de in 2026 te actualiseren natuurvergunning.

Uitstoot stikstof mobiele bronnen

Overeenkomstig het ontwerpbesluit worden in het definitieve besluit nieuwe voorschriften voor uitstoot van stikstof opgelegd. Dit gebeurt voor mobiele bronnen op het terrein van Tata Steel zoals het vervangen van locomotieven, mobiele werktuigen en vrachtwagens door milieuvriendelijkere alternatieven. Daarnaast worden voorschriften toegevoegd met de verplichting de uitstoot van stikstof per jaar te monitoren en hierover jaarlijks te rapporteren.

Extra natuurmaatregelen niet in definitieve besluit

Alle partijen, waaronder terreinbeherende organisaties, Tata Steel, Dorpsraad, Stichting Duinbehoud en MOB, hebben negatief gereageerd op voorschriften voor extra natuurmaatregelen, die in het ontwerpbesluit waren opgenomen. Gelet op de zienswijzen worden de voorschriften voor extra natuurmaatregelen niet in het definitieve besluit opgenomen. In plaats daarvan gaat de provincie de komende periode de mogelijkheden onderzoeken om Tata Steel, in overleg met natuurbeheerders, waar mogelijk aanvullende natuurmaatregelen te laten nemen in Natura 2000-gebieden in de buurt van Tata Steel.

Besluit Omgevingsvergunning milieu

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zoekt de grens op van wat, zowel wettelijk als technisch gezien, maximaal mogelijk is wat betreft opgelegde eisen in vergunningen. In de omgevingsvergunning van Tata Steel worden in de meeste gevallen al de meest doeltreffende en haalbare methoden opgelegd. Op korte termijn, wanneer de laatste conclusies van de Best Beschikbare Technieken (BBT) worden geïmplementeerd, dan geldt dat voor alle gevallen met betrekking tot BBT. Hiermee wordt de uitstoot van zwaveldioxide en stikstofoxide zoveel als mogelijk beperkt. Het is daardoor niet mogelijk om de uitstoot van de diverse stoffen nog verder te beperken. Net als in het ontwerpbesluit worden daarom in het definitieve besluit de actualisatieverzoeken voor de omgevingsvergunning van Tata Steel afgewezen. 

De definitieve besluiten worden op vrijdag 18 november bij de OD NHN en ODNZKG - Bekendmakingen en via officiëlebekendmakingen.nl gepubliceerd.

Zie voor meer informatie:

Brief van GS Noord-Holland aan Provinciale Staten.

Informatie:

Provincie Noord-Holland, Raymond Fillet, tel. (06) 1830 6074

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Tom Jonker, tel. (06) 2246 0925

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, [email protected] of tel. (06) 4219 8543

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing