Werken aan vermindering van uitstoot Tata Steel

Door: Jan Pronk

IJMUIDEN - Wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal om de leefomgeving van Tata Steel gezonder en veiliger te maken? De provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), die de milieuvergunning aan Tata Steel verlenen en controleren, hebben de activiteiten in het afgelopen jaar op een rij gezet. Er zijn veel maatregelen genomen om de uitstoot van stoffen te verminderen, maar er moet ook nog veel gebeuren blijkt uit de voortgangsrapportage 2022.

De OD NZKG heeft een aangescherpt geurbesluit genomen en beoordeelt een vergunningaanvraag voor een DeNox-installatie om de uitstoot van stikstof bij de pelletfabriek te verminderen.
Er zijn maatregelen genomen om de uitstoot te verminderen van de kankerverwekkende stof PAK, onder andere met een installatie bij de Koudbandwalserij. Door onder andere de afdekking van convertorslak bij Harsco Metals wordt de uitstoot van stof verminderd. En door een geluidsdemper bij de Oxystaalfabfriek wordt geluidsoverlast beperkt.
Jeroen Olthof, gedeputeerde Leefbaarheid, Milieu en Gezondheid: 'In de voortgangsrapportage staan maatregelen, die we stuk voor stuk nemen om op korte termijn de uitstoot van stoffen te verminderen en op langere termijn een grote vermindering van uitstoot van stoffen te realiseren door de omschakeling naar een duurzame staalproductie. We blijven dagelijks werken aan een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond'.

Naar een duurzame staalproductie
Een belangrijke ontwikkeling is de omschakeling naar een duurzame staalproductie op basis van waterstof. Tata Steel heeft hiertoe besloten en een vergunning hiervoor moet aangevraagd en verleend worden, naar verwachting in 2026. Op termijn moet dit leiden tot een aanzienlijke vermindering van uitstoot onder andere door sluiting van oude fabrieken.

Naar verbetering van wet- en regelgeving
De provincie is met het Rijk in gesprek om op diverse gebieden de wet- en regelgeving te verbeteren, zoals op het gebied van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), de omzetting van de herziening van de Europese Richtlijn Industriële Emissies en de Richtlijn Storten en Afvalstoffen in scherpere bepalingen in de vergunning.

Programma Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond
De provincie Noord-Holland en de drie IJmondgemeenten, Beverwijk, Heemskerk, Velsen, hebben eind 202 het 'Programma Tata Steel 2020-2050 Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond' gezamenlijk vastgesteld. Het bestaat uit een samenhangend pakket van bestaande en nieuwe maatregelen, zowel voor de korte (periode 2020-2022) als voor de lange(re) termijn (2050). De OD NZKG heeft een 'Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Tata Steel 2020-2022' vastgesteld. In de voortgangsrapportages wordt de stand van zaken van beide programma's gegeven.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing