Provincie Noord-Holland: Advies Wijers en Blom biedt zicht op duurzaam staalbedrijf in gezondere leefomgeving IJmond

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - De provincie Noord-Holland ziet het adviesrapport "Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?" dat oud-minister Wijers en consultant Blom in opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat opstelden als een bevestiging dat de provincie op de juiste route zit: Er is plaats voor Tata Steel in de IJmond, maar alleen als de productie schoner en duurzaam wordt. De maatwerkafspraken zijn daarvoor van groot belang en geven de mogelijkheid voor bovenwettelijke maatregelen voor een gezondere leefomgeving. De provincie steunt daarbij de oproepen aan het Rijk om snel duidelijkheid te bieden en de negatieve impact van Tata Steel op de leefomgeving in de IJmond een centrale plek te geven in de afweging tussen de handelingsperspectieven van het Rijk.

Ook ondersteunt de provincie Noord-Holland aanbevelingen die de Expertgroep Gezondheid IJmond in haar advies "Gezondheid geborgd" eveneens aan het Rijk heeft uitgebracht.

Adviesrapport "Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?" 

De provincie vindt het adviesrapport van Wijers en Blom een waardevolle toevoeging in de discussie over de toekomst van Tata Steel. Want weliswaar is de provincie bevoegd gezag voor de verlening van vergunningen voor toekomstige groen staalproductie, maar de afweging voor alternatieve toekomstscenario's van Tata Steel Nederland liggen in eerste instantie bij het bedrijf zelf en daarnaast bij het Rijk in relatie met de maatwerkafspraken.

De provincie ziet in het adviesrapport, waarin verschillende toekomstperspectieven worden gegeven, de transitie naar groen staal waarbij het Rijk maatwerkafspraken maakt, als meest wenselijke optie. De provincie ziet de maatwerkafspraken als unieke kans om bovenwettelijke milieumaatregelen overeen te komen voor een gezondere IJmond. Voor de provincie is dat een onlosmakelijke voorwaarde voor de transitie naar groen staal, want de urgentie voor een gezondere IJmond is te groot om te wachten op een langdurige aanpassing van wet- en regelgeving.

Wijers en Blom zien geen draagvlak in de IJmond voor versnelde sluiting van het staalbedrijf. Hoewel de schadelijke emissies naar de omgeving daarmee flink zouden verminderen, zijn de maatschappelijke gevolgen voor de regio groot. Naast het verlies van economische activiteit en een groot aantal directe en indirecte arbeidsplaatsen in de regio, verliest het Noordzeekanaalgebied als industriecluster daarmee een belangrijk vliegwiel voor de energietransitie. En de CO2-emissie wordt hierdoor niet gereduceerd maar verplaatst naar elders in de wereld. De transitie naar groen staal in de IJmond is in lijn met het Coalitieakkoord van het provinciaal bestuur, waarin staat dat we bedrijven zoals Tata Steel ondersteunen om de transitie naar meer duurzame en schone productieprocessen te kunnen maken. Wel moeten Kooksgasfabriek 2 en Hoogoven 7 daarbij zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2029, sluiten.

Position paper "Gezondheid geborgd"

De provincie ondersteunt de oproep van de Expertgroep Gezondheid IJmond in hun Position paper "Gezondheid geborgd" om een aparte "gezondheidsparagraaf" op te nemen in de maatwerkafspraken. De provincie is het eens met de expertgroep dat er nog veel onzekerheid is rondom de gezondheidseffecten van het project Heracless-Groen Staal. In het Milieueffectrapport (MER), dat voorafgaand aan de vergunningaanvraag wordt opgesteld, wordt expliciet aandacht besteed aan de uitstoot van schadelijke emissies en hinderfactoren; een van de aandachtspunten van de expertgroep. Ook andere aandachtspunten zoals schrotinzet en emissies van de nieuwe fabrieken worden in de MER meegenomen.

De provincie vindt de ideeën bij een Gezondheidseffectrapportage (GER) van de Expertgroep waardevol. Een GER als (juridisch) instrument bestaat overigens nog niet. Daarom is de provincie met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en TSN als initiatiefnemer in gesprek hoe gezondheid zo veel mogelijk een centrale plek kan krijgen in het MER. Daarover heeft de provincie ook contact gehad met de expertgroep en er lijkt veel mogelijk om de ideeën van de Expertgroep bij een GER te verwerken in het MER.

De provincie wil gezondheid ook meenemen door in het MER een inhoudelijke koppeling te maken met inzichten in gezondheidseffecten uit het recente RIVM-rapport "De bijdrage van Tata Steel Nederland aan de gezondheidsrisico's van de omwonenden en de kwaliteit van hun leefomgeving".

De volledige reactie van de provincie is te lezen in de brief van gedeputeerde staten aan Provinciale Staten

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing