Provincie Noord-Holland en IJmondgemeenten stellen programma Tata Steel 2024-2030 vast

Door: Jan Pronk

IJMOND - De Provincie Noord-Holland en de drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het 'Programma Tata Steel 2024-2030: Een gezondere en veilige IJmond door een schoner en duurzamer Tata Steel' vastgesteld. Het doel van het programma is het zoveel mogelijk verminderen van de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid en veiligheid in de IJmond. Het programma is een actualisatie van het programma dat provincie en IJmondgemeenten in 2020 hebben vastgesteld.

Provincie en IJmondgemeenten delen de zorgen van omwonenden over de gezondheidseffecten en overlast, die worden veroorzaakt door Tata Steel, en vinden het belangrijk om de IJmond gezonder te maken. Er is alleen toekomst voor industriële bedrijven in Noord-Holland, als deze de transitie naar schone en duurzame productie kunnen en willen maken.

Vier sporen

Het geactualiseerde programma volgt vier sporen.

1.Monitoring en Onderzoek

Uit RIVM-onderzoek blijkt dat gezondheidsrisico's vooral zijn toe te schrijven aan blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxide en hinder door neergedaald stof, geur en geluid. Gezondheidswinst is te halen door de vermindering van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en lood. In het geactualiseerde programma wordt daarom de nadruk gelegd op het zoveel mogelijk verminderen van deze soorten uitstoot.

In het programma wordt een meer inzichtelijke en samenhangende manier van monitoring voorgesteld. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de oproep van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) om kennis over de impact van industriële bedrijven op gezondheid verder te ontwikkelen en beter te benutten. Ook wordt hiermee tegemoet gekomen aan de maatschappelijke vraag naar aantoonbare resultaten voor minder uitstoot en een gezondere leefomgeving.

2.Versterken vergunningen, toezicht & handhaving en verbeteren wet- en regelgeving

Naar aanleiding van de oproep van de OvV om mogelijkheden binnen de bestaande normen beter te benutten blijft de provincie de vergunning van Tata Steel aanscherpen. Naar aanleiding van het RIVM-onderzoek focust de provincie op emissies in de lucht en op hinder door geluid, grof stof en geur.

Daarnaast blijven de overheden bij het Rijk en Europa pleiten voor het beter verankeren van gezondheid in wet- en regelgeving.

3.Een schonere IJmond door verduurzaming van de staalproductie

De overheden ondersteunen de ambitie van Tata Steel voor een CO2-vrije staalproductie door een groene staalproductie met behulp van eerst aardgas en later groene waterstof in plaats van kolen. De Kooksgasfabriek 2 en Hoogoven 7 worden in het plan van Tata Steel vóór 2030 gesloten. De provincie en IJmondgemeenten willen dat in de maatwerkafspraken van het Rijk met Tata Steel aanvullende bovenwettelijke (milieu)maatregelen voor een gezondere leefomgeving worden opgenomen.

4.Omgeving en Communicatie

Provincie en gemeenten willen het vertrouwen van de inwoners in de overheid verbeteren door een meer proactieve houding in te nemen naar de omgeving. In het kader van het Programma trekken zij met het Rijk als één overheid op naar de omgeving en omwonenden. Een voortdurende goede samenwerking in het programma van alle verschillende overheden is nodig om het contact en de dialoog met de omgeving te verbeteren. De gemeenten nemen namens de gezamenlijke overheden het voortouw in de organisatie van een Omgevingsoverleg tussen de verschillende belanghebbende partijen in de IJmond.

Samenwerking overheid en omwonenden

Provincie en gemeenten benadrukken dat Tata Steel als eerste verantwoordelijk is om te zorgen voor een goede naleving van de vergunning en een verantwoorde bedrijfsvoering en zich rekenschap moet geven van de gevolgen voor de omgeving. Een dilemma is dat Tata Steel negatieve effecten heeft op de gezondheid en veiligheid in de regio, maar in het algemeen binnen de wettelijke kaders en normen werkt. Dit is moeilijk uit te leggen aan de bewoners van de IJmond. Mede hierdoor komt het vertrouwen van inwoners in de overheid onder druk te staan. Provincie en gemeenten vinden dat omwonenden erop moeten kunnen vertrouwen dat zij hen zo goed mogelijk beschermen tegen de gezondheidsrisico's van industriële uitstoot. Zij vinden dat herstel van vertrouwen alleen kan door dit samen met de omgeving te doen. Overheid en inwoner kunnen niet zonder elkaar, want mede door de inspanningen van omwonenden zijn er concrete verbetertrajecten gestart bij Tata Steel.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing