Vijfde geluidsmeting: waargenomen bromtoon komt niet van transformatorstation TenneT in Wijk aan Zee

Door: Jan Pronk

Bijschrift foto's: Transformator op het transformatorstation van Wijk aan Zee. Met de transformator wordt de 220 kV (energie van zee) omgezet naar 380 kV en ingevoed op het landelijke hoogspanningsnet. De transformator is 'ingepakt' met vier wanden en dak. Op de wanden en het dak is geluidsisolerend materiaal (grijze platen op de foto's) aangebracht.

WIJK AAN ZEE – De bromtoon die inwoners van Wijk aan Zee en Beverwijk sinds eind vorig jaar waarnemen, is niet afkomstig van het transformatorstation aan de Zeestraat. Dit is vastgesteld op basis van de uitkomsten van de vijfde geluidsmeting die netbeheerder TenneT samen met bewoners vanuit de gezamenlijke Themagroep Geluid heeft laten uitvoeren door ingenieursbureau Arcadis. 

Omdat er al tal van geluidsbronnen in het gebied aanwezig zijn, wordt er sinds 2020 op vaste punten in de omgeving gemeten om objectief vast te kunnen stellen wat de invloed van het transformatorstation is op het omgevingsgeluid. Zo vonden de vier eerdere (nul)metingen plaats voorafgaand aan de inbedrijfstelling van het transformatorstation. Afgelopen woensdag lichtte onderzoeker Erik Koppen de nieuwste meetresultaten toe binnen de Themagroep Geluid.

Geen toename

Koppen: "Ook nu de spanning van de stroom van het windpark Hollandse Kust Noord sinds eind vorig jaar op het transformatorstation van 220.000 volt naar 380.000 volt wordt gebracht, meten we bij de gevels van de woningen geen bijdrage van het transformatorstation. De metingen worden telkens uitgevoerd op vijf vaste meetpunten in Wijk aan Zee en Beverwijk. Op deze plekken plaatsen we masten met geluidsmeetapparatuur en een weerstation om de relatie met het weer aan te tonen."

Drie indicatoren

Dat het geluidsniveau niet is toegenomen, is volgens Koppen vastgesteld op basis van drie indicatoren. "Ten eerste zien we geen significante toename van het geluidsniveau. Dat geldt ook voor wat betreft de voor een transformatorstation typische 100 Hertz-frequentie ten opzichte van de daarnaast liggende frequenties. En ten derde zien we geen relatie tussen de belasting – ofwel de hoeveelheid stroom die verwerkt wordt – en het geluid. Dus ook als het op zee harder waait en er meer stroom aan land komt, neemt het geluid niet toe."

Themagroep Geluid

Om zowel de hoogste als de laagste niveaus goed in beeld te krijgen, wordt telkens de situatie met en zonder blad aan de bomen gemeten. Daarom vonden voor de nulmeting al vier meetsessies plaats. Na elke meetsessie worden de gegevens besproken in de Themagroep Geluid, die in 2019 in het leven is geroepen vanwege de zorgen over mogelijke geluidshinder van het transformatorstation. Hierin zijn bewonersgroepen uit Wijk aan Zee en Beverwijk West vertegenwoordigd.

Goede uitleg

Namens de wijkgroep WestBeverwijk neemt Frans Backus al sinds de start van de Themagroep deel aan het overleg. "We hebben woensdag goede uitleg gekregen over de resultaten van deze vijfde meting. Het is prettig om te weten dat de twee trafo's die nu voor Hollandse Kust Noord in bedrijf zijn geen extra geluid toevoegen aan het bestaande omgevingsgeluid." 

Inzichtelijk

Toch zijn er volgens Backus nog wel wat punten waar de wijkgroep graag wat nadere toelichting op wil hebben. "Bijvoorbeeld over de belasting van de trafo's. Als het hard waait, wordt er mogelijk meer stroom geproduceerd maar de microfoons – en daarmee de geluidsmetingen – worden dan uitgeschakeld vanwege de vele windruis. Dat effect op het geluid wordt nog niet inzichtelijk gemaakt in de rapportage omdat TenneT die bedrijfsgevoelige informatie van windparkexploitant CrossWind niet kan delen. Maar verder spreken de uitkomsten gelukkig voor zich en er volgen nog vijf metingen. De wijkgroep komt hier nog op terug."

Blijf melden

Dat de zoemtoon niet vanaf het transformatorstation komt, roept ook bij Backus de vraag op: van waar dan wel? "Dat zal nader onderzocht moeten worden. Daarom roep ik ook iedereen op die geluidshinder ervaart om dit te blijven melden bij één van de Omgevingsdiensten zodat hier voortdurend goed naar wordt gekeken. Want alleen door te blijven meten, breng je de geluidsbronnen in beeld en kun je hierover duidelijkheid verschaffen."

Inpakken trafo's

De samenwerking tussen TenneT en de omgeving heeft volgens Backus en Koppen zeker in de praktijk zijn vruchten afgeworpen. Koppen: "Neem het inpakken van de transformatoren in geluidshuizen met isolerend materiaal. Deze oplossing is aangedragen vanuit de omgeving en vervolgens vertaald naar een kwalitatief zeer degelijke maatregel. Als je naast een trafo in de omkasting staat, hoor je het geluid goed. Maar buiten valt dat al op relatief korte afstand volledig weg tegen het bestaande omgevingsgeluid."  

Onderzoek Omgevingsdienst

Ook bij de provincie Noord-Holland is het thema geluidshinder in relatie tot de industrie in de IJmond vol onder de aandacht. Zo blijkt uit onderzoek dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied onlangs liet uitvoeren dat 30 procent van de inwoners ernstige hinder ondervindt. Die Omgevingsdienst zal volgens TenneT-projectdirecteur Jaap Nijland ook toetsen of TenneT aan de geluidseisen blijft voldoen zoals deze in de vergunning zijn opgenomen.

Extra maatregelen

Nijland: "Volgens de berekeningen blijven we straks met het ontwerp voor het transformatorstation binnen de geluidsnormen die de wet toestaat. Maar omdat we ons de zorgen van omwonenden goed kunnen voorstellen, hebben we met het inpakken van de transformatoren en compensatiespoelen extra maatregelen genomen om het geluid zoveel mogelijk te beperken. Dit hebben we uiteraard laten onderzoeken. Die berekeningen geven aan dat wij na volledige ingebruikname van het transformatorstation niet merkbaar bijdragen aan het geluid dat al aanwezig is. Deze vijfde meting wijst ook in die richting."

Rapporten delen

Volgend op de toelichting en de bespreking met de Themagroep Geluid wordt het rapport nu met eventuele aanvullingen definitief gemaakt en net zoals alle eerdere rapporten gedeeld via de nieuwsbrief en de website van TenneT. Meting zes vindt plaats zodra het blad weer aan de boom zit en de metingen zeven tot en met tien worden uitgevoerd nadat de windparken Hollandse Kust (west Alpha) en (west Beta) in 2026 en 2027 vanaf zee energie gaan leveren.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing